Späť na začiatok

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Máte doma školáka ? Tak na toto sa pripravte : Skoré vstávanie , príprava desiaty , vodenie do krúžkov, domáce úlohy, učenie.

Michal nad Žitavou

Základná škola s Materskou školou

 

 

Základná škola s materskou školou Michal nad Žitavou 276

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školský poriadok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

školský rok 2017/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Školský poriadok Základnej školy s materskou školou Michal nad Žitavou 276 zahŕňa súbor pravidiel, zásad, práv a povinností, ktorými sa v zmysle práva na vzdelanie zabezpečuje riadny chod školy. Škola sa zaväzuje dodržiavať Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Deklaráciu práv dieťaťa, Listinu základných práv a slobôd a inú platnú legislatívu vo vzťahu k žiakom, učiteľom, zamestnancom, rodičom a iným subjektom podieľajúcim sa na výchove a vzdelávaní žiakov školy.

 

         Žiak sa zaväzuje riadne dochádzať do školy, riadiť sa zásadami všeľudskej morálky v duchu humanizmu, demokracie, vlastenectva a plniť si všetky povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú zo všeobecne platných predpisov a vnútorného poriadku školy.

 

 

 

 

 

Milý žiak/milá žiačka,

 

 

 

 

 

      každá spoločnosť sa riadi istými pravidlami. To platí aj pre našu školu. Aby si bol oboznámený, ako sa máš správať v triede, v školskom klube detí (ďalej ŠKD), v školskej jedálni a ostatných školských priestoroch, pri školských podujatiach a  na verejnosti, predkladáme ti školský poriadok.

 

      Všetky body školského poriadku sledujú cieľ, aby každé vystúpenie žiaka v škole i mimo nej zodpovedalo pravidlám slušnosti, spoločenského správania, aby každý chránil zdravie svoje i svojich spolužiakov a aby sa riadil takými zásadami, ktoré umožnia jemu i jeho spolužiakom nerušene sa vzdelávať a užitočne, pritom príjemne prežiť roky povinnej školskej dochádzky.

 

       Vychádzame zo všeobecnej deklarácie ľudských práv a tých jej bodov, ktoré sa dotýkajú života v škole:

 

 

 

Máš právo chodiť do školy.

 

 

 

     Základné vzdelanie máš právo dostať zadarmo. Škola ťa musí naučiť úcte k ľudským právam a základným slobodám.

 

 

 

Máš právo slušným spôsobom povedať svoj názor.

 

 

 

     Máš právo svoje názory slobodne vyjadrovať verejne. Nikto nemá právo ti v tom brániť, ale aj ty vždy uznávaj právo druhého na jeho vlastný názor.

 

 

 

Tvoja sloboda nemôže obmedzovať slobodu iných.  Tvoja sloboda končí tam, kde začína sloboda iných.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školský poriadok obsahuje tieto kapitoly:

 

 

 

 

 

                    Úvod

 

I.                 Príchod žiakov do školy

 

II.               Správanie žiakov počas vyučovania

 

III.             Správanie žiakov cez prestávku

 

IV.            Odchod žiakov zo školy

 

V.              Dochádzka žiakov do školy

 

VI.            Starostlivosť o zovňajšok

 

VII.          Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenie

 

VIII.        Povinnosti týždenníkov

 

IX.            Povinnosti žiakov v školskej jedálni

 

X.              Dochádzka žiakov do školského klubu detí

 

XI.            Povinnosti žiakov mimo školy

 

XII.          Organizácia školského roka a režim dňa

 

XIII.        Dodržiavanie školského poriadku

 

XIV.       Práva a povinnosti žiakov

 

XV.         Výchovné opatrenia

 

XVI.       Práva povinnosti zákonných zástupcov

 

XVII.     Postup pri podozrení na výskyt prenosného parazitárneho ochorenia

 

XVIII.   Opatrenia proti užívaniu a šíreniu legálnych a nelegálnych drog medzi žiakmi

 

XIX.       Prevencia a riešenie  šikanovania  v škole

 

XX.         Žiacky parlament

 

 

 

I.               Príchod žiakov do školy

 

 

 

1.     Do školy prichádzaj 15 minút pred začiatkom vyučovania, 5 minút

 

            pred začiatkom vyučovania musíš už byť v triede.

 

2.     Pred vchodom do budovy si očisti obuv, odlož si vrchný odev do šatne a preobuj sa do zdravotne nezávadných prezuviek. Prezuvky by nemali zanechať na podlahe čierne stopy.

 

3.     Pri príchode na popoludňajšie vyučovanie a záujmové činnosti čakaj slušne pred budovou  na vyučujúceho.

 

4.     Pri príchode na popoludňajšie vyučovanie čakaj na príslušného vyučujúceho.

 

5.     Do školy by si nemal prísť na bicykli, mopede, skatboarde a kolieskových korčuliach. Výnimku povoľuje riaditeľ školy.

 

6.     Jazdiť na bicykloch a iných dopravných prostriedkoch v areáli školy a                          po príchodových betónových chodníkoch je neprípustné.

 

7.     Do školy prichádzaj po vyhradených chodníkoch, nie po trávnatých plochách. Nepreliezaj plot!

 

8.     Počas celého vyučovania i cez prestávky nesmieš bez dovolenia učiteľa odísť z areálu školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.            Správanie žiaka počas vyučovania

 

 

 

1.     Prichádzaj do školy včas, v slušnom oblečení, bez výstredností v úprave vlasov a zovňajšku (bez výstrednej úpravy tváre, prefarbených vlasov a nalakovaných nechtov). Žiakom sa zakazuje  nosiť odevy  a iné doplnky propagujúce rasizmus, fašizmus, drogy a iné omamné látky. So znakmi musia byť žiaci oboznámení. Na cvičenie počas telesnej  a športovej výchovy  používaj oblečenie slúžiace len na tento účel  (cvičebný úbor), v ktorom je nevhodné byť na vyučovaní a obedovať v školskej jedálni.

 

2.     K riaditeľovi školy, učiteľom a zamestnancom školy sa správaj zdvorilo,              pri stretnutí ich pozdrav a aj v styku so spolužiakmi dodržiavaj pravidlá slušného správania. Starší žiaci sú vzorom v správaní mladším žiakom.

 

3.     Ak počas vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba, pozdrav tým, že sa ticho postavíš. Sadneš si na pokyn vyučujúceho učiteľa. Rovnako zdravíš                            pri odchode učiteľa z triedy. Na vyučovacích hodinách nevstávaš.

 

4.     Na vyučovacích hodinách sedíš na mieste, ktoré ti určil triedny učiteľ, prípadne vyučujúci učiteľ. Bez povolenia nesmieš opustiť svoje miesto ani učebňu.

 

5.     Počas vyučovania aktívne spolupracuj s učiteľom, nevyrušuj a nerozptyľuj pozornosť spolužiakov.

 

6.     Ak chceš odpovedať alebo sa niečo opýtať vyučujúceho, prihlás sa zdvihnutím ruky.

 

7.     Skúšanému žiakovi nenašepkávaj, neodpisuj školské ani domáce úlohy.

 

                           Si povinný nosiť pridelené učebnice a školské potreby podľa rozvrhu  

 

                           hodín, prípadne podľa pokynov učiteľa.

 

8.     Žiak počas vyučovania nesmie požívať mobilný telefón. Použiť ho môže iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo riaditeľa, alebo jeho povereného zástupcu. (Vyhláška MŠ SR 320/2008 Z. z. § 20/7). Ak má mobilný telefón, na vyučovaní ho musí vypnúť. Mobil môže nosiť len na vlastnú zodpovednosť. Je zakázané mobilom fotografovať spolužiakov alebo zamestnancov školy. Prostredníctvom mobilov je zakázané rozširovať fašistické symboly, symboly extrémistických skupín a pornografiu. Ak žiak poruší tento bod, triedny učiteľ použije jedno z výchovných opatrení.

 

9.     Nenos do školy predmety, ktoré ohrozujú  tvoju bezpečnosť a zdravie alebo bezpečnosť a zdravie tvojich spolužiakov. Nenos do školy predmety, ktoré rozptyľujú tvoju pozornosť a pozornosť spolužiakov Tiež nenos                       do školy väčšie sumy peňazí, osobitne cenné predmety a oblečenie. Predmety nepotrebné na vyučovanie ti môže učiteľ odobrať a vráti ich len rodičom.

 

10.  Ak si sa z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlň sa príslušnému vyučujúcemu na začiatku hodiny. Ak nemôžeš                            zo zdravotných dôvodov cvičiť na hodine TSV, si povinný ospravedlniť sa vyučujúcemu a odovzdať mu doklad od ošetrujúceho lekára alebo                    od rodičov. Ospravedlnenie od rodičov ti platí len na jednu vyučovaciu hodinu.

 

11.  Pred hodinou TSV sa v šatni prezleč do cvičebného úboru, nastúp                 pred kabinet TSV. Odovzdaj vyučujúcemu TSV do úschovy cenné predmety (hodinky, šperky, kľúče, prípadne okuliare, peniaze atď.)

 

12.  Svoje miesto udržuj v čistote a poriadku. Šetri učebnice, učebné pomôcky, školské zariadenie a ostatný školský majetok. Ak úmyselne alebo z nedbalosti školský majetok poškodíš, tvoji rodičia sú povinní škodu v plnom rozsahu uhradiť. Ak sa vinník nezistí, škoda sa uhradí kolektívne. Šetri elektrickou energiou a vodou.

 

13.  Buď úprimný, keď sa ťa dospelí opýtajú na čokoľvek, čo si skutočne alebo domnelo urobil.

 

14.  Nezabudni, že žiacku knižku musíš mať každý deň v škole, na každej vyučovacej hodine. Táto musí byť podpísaná rodičmi podľa podpisového vzoru vždy aspoň za uplynulý týždeň.

 

15.  Manipulovať s oknami a žalúziami môžeš len v prítomnosti učiteľa a                       na jeho pokyn. Z bezpečnostných dôvodov sa nevykláňaj z oblokov a nevyhadzuj von papiere a odpadky.

 

16.  Pred začatím činnosti, pri ktorej vzniká riziko úrazu, ťa učiteľ poučí o bezpečnosti pri práci.

 

17.  Prvú predlekársku pomoc je povinný poskytnúť každý zamestnanec školy.

 

18.  Ak žiak utrpel úraz, musí o tom neodkladne informovať zodpovedného pedagogického zamestnanca (vyučujúceho, dozor, triedneho učiteľa, vychovávateľku, trénera...)

 

19.  Zamestnanec, ktorý poskytol prvú pomoc,  je o úraze/ochorení povinný informovať vedenie školy a rodičov žiaka.

 

20.  Každý oznámený školský úraz bude zaevidovaný.

 

 

 

 

 

 

 

III.         Správanie žiakov cez prestávku

 

 

 

1.     Malé prestávky sú určené na prípravu pomôcok na ďalšiu vyučovaciu hodinu, na použitie WC, na vykonanie osobnej hygieny. Počas malej prestávky  bezdôvodne neopúšťaj triedu. Desiatuj počas desaťminútových a veľkých prestávok.

 

2.     Cez veľkú prestávku opusti s ostatnými žiakmi budovu školy a zdržiavaj sa v určených priestoroch podľa pokynu dozorkonajúceho  učiteľa.

 

3.     Pred odchodom na veľkú prestávku sa prezuj, prípadne obleč. Ak máš 4. vyučovaciu hodinu TSV zober si úbor so sebou a na konci veľkej prestávky čakaj na vyučujúceho pred telocvičňou.

 

4.     Počas veľkých prestávok nesmieš zostávať v triede, nesmieš svojvoľne a bez dovolenia opustiť areál školy.

 

5.     Päť minút pred ukončením veľkej prestávky na pokyn dozor konajúceho učiteľa vchádzaj do budovy, prezuj sa a priprav sa na vyučovaciu hodinu.

 

6.     Papiere a odpadky odhadzuj do odpadkových košov. Nie je prípustné  

 

     odhadzovať ich do záchodových mís, pisoárov, umývadiel a voľne       

 

     rozhadzovať  v areáli školy. Robíš tým zbytočnú prácu zamestnancom  

 

     školy.

 

7.     Spory so spolužiakmi rieš bez použitia fyzickej sily a dohodni sa s nimi   

 

           priateľsky podľa hesla - Hovorme spolu, nebime sa.

 

8.     Netoleruj šikanovanie, neprizeraj sa mu, ale zasiahni alebo zavolaj pomoc dospelého.

 

9.     Nechaj na pokoji všetkých, ktorí sa nechcú zúčastniť hry alebo sa prechádzať, prípadne behať po ihrisku. Neumlč a neponižuj nikoho, uznávaj druhých bez ohľadu na rasu, náboženstvo, kultúru alebo postihnutie.

 

10.  Nenič, neznečisťuj školský majetok (steny, dvere, WC, knihy, nábytok a pod.). Škodu budú musieť nahradiť tvoji rodičia.

 

11.  Rešpektuj zákaz fajčenia, požívania alkoholických nápojov, drog a iných omamných látok v škole i v celom areáli školy a upozorni na to aj ostatných,  ktorí by tento zákaz chceli porušiť. Aj prinesenie cigariet, alkoholu, drog, prípadne iných omamných látok do areálu školy sa považuje za hrubé porušenie školského poriadku.

 

12.  Ak zistíš, že niektorý spolužiak alebo spolužiačka má veci uvedené v bode č. 10 v škole, prípadne porušuje bod č. 10 v areáli školy, je tvojou povinnosťou okamžite to oznámiť ktorémukoľvek členovi pedagogického zboru. Nezabudni, že tým možno zabrániš väčším škodám na zdraví spolužiakov.

 

13.  Do riaditeľne, zborovne a kancelárie choď len v nevyhnutných prípadoch. Všetky potrebné písomnosti si vybavuj prostredníctvom triedneho učiteľa.

 

14.  Do odborných učební, dielní a telocvične vchádzaj v sprievode učiteľa.               Pred odchodom do odbornej učebne  si skontroluj, či máš na daný predmet všetky učebné pomôcky a žiacku knižku.

 

15.  Ak si týždenník alebo určený žiak, počas prestávky utri tabuľu a choď                  po učebné pomôcky. Do kabinetu nevstupuj bez zaklopania a dovolenia učiteľa.

 

16.  Cez prestávky sa nesmie žiak zdržiavať v odbornej učebni bez dozor konajúcich učiteľov.

 

 

 

 

 

IV.        Odchod žiakov zo školy

 

 

 

1.     Po skončení poslednej vyučovacej hodiny daj svoje miesto do poriadku, odstráň nečistoty, vylož stoličku na stôl.

 

2.     Ak si týždenník, skontroluj čistotu učebne, zatvorenie okien, uzavretie vody, zhasnutie svetla, zotri tabuľu a ulož pomôcky.

 

3.     Na pokyn učiteľa opusti triedu, pod vedením vyučujúceho choď do šatne, preobuj sa, obleč sa a disciplinovane opusti budovu. Prezuvky si ulož                    na určené miesto.

 

4.     Ak máte poslednú hodinu v odbornej učebni, telocvični alebo dielni, daj svoju kmeňovú triedu pred odchodom do poriadku a vezmi si všetky veci.                         Po skončení vyučovania v odborných učebniach a školskej dielni ich daj tiež do poriadku. Za poriadok v triede zodpovedajú tí žiaci, ktorí v nej mali poslednú hodinu.

 

5.     Zo školy odchádzaj ihneď domov, dodržiavaj dopravné predpisy a disciplínu.

 

6.     Ak zistíš nejakú stratu, ohlás to vyučujúcemu alebo triednej učiteľke. Nájdené veci odnes do riaditeľne školy.

 

 

 

                                                                          

 

V.           Dochádzka žiakov do školy

 

 

 

1.     Na vyučovanie dochádzaj pravidelne a načas.

 

2.    Opakované bezdôvodné neskoré príchody na vyučovanie sa považujú za porušovanie školského poriadku a za 3 takéto príchody bude zákonným zástupcom žiaka zaslané písomné  upozornenie za nedbalú školskú dochádzku žiaka.

 

3.    Do školskej budovy vchádzaj cez šatňu, tam sa preobuj do prezuvok,       Do skrinky, ktorú uzamkneš, si odlož vrchný odev

 

4.     Vyučovanie môžeš vymeškať len pre chorobu a vážnu  udalosť v rodine. Ak nemôžeš prísť do školy pre vopred známu príčinu, požiadaj na základe písomného ospravedlnenia od rodiča o uvoľnenie z vyučovania. Uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo na základe ústnej žiadosti, kedy si žiaka odvedie                       zákonný zástupca zo školy - povoľuje príslušný učiteľ, z jedného vyučovacieho dňa triedny učiteľ, z viac ako jedného dňa riaditeľ školy              na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Ak vymeškáš vyučovanie pre vopred známu príčinu a nepožiadaš o uvoľnenie, triedny učiteľ nemusí hodiny ospravedlniť. Uvoľnenie žiaka je vedené v triednej knihe ako neprítomnosť žiaka na vyučovaní.

 

5.     Popros rodičov, aby pri nepredvídanej príčine, čo najskôr telefonicky oznámili dôvod tvojej neprítomnosti triednemu učiteľovi.

 

6.     Každú neúčasť na vyučovaní musia rodičia ospravedlniť. Ak triedny učiteľ dôvody nepovažuje za dostačujúce, vymeškané hodiny neospravedlní.

 

7.     Ak potrebuješ ísť na lekárske ošetrenie, navštív lekára ráno a po ošetrení príď na vyučovanie. V nevyhnutných prípadoch ťa uvoľní triedny učiteľ, ale len  na písomnú žiadosť rodičov.

 

8.     Dôvody ospravedlnenej neprítomnosti žiaka:

 

- choroba žiaka,

 

- mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky,

 

- mimoriadne udalosti v rodine,

 

- účasť žiaka na zaradení do systému vrcholového športu a kultúrnych 

 

  podujatí na organizovanej príprave,

 

- lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy,

 

- neprítomnosť žiaka na vyučovaní z dôvodov nemocničného/ kúpeľného liečenia, na ktorý bol vydaný súhlas riaditeľa školy, sa nepokladá                     za absenciu, ak v danom zariadení bol vzdelávaný a zákonný zástupca o tom predloží hodnoverný dôkaz,

 

- za neospravedlnenú absenciu budú žiakovi udelené zodpovedajúce   

 

   výchovné opatrenia,

 

-žiak, ktorý bol oslobodený od niektorého predmetu, je oblečený  predpísanom úbore a zamestnáva sa pomocnými úlohami pri vyučovaní,

 

-ak je predmet, z ktorého je žiak oslobodený, zaradený na prvú alebo poslednú vyučovaciu hodinu, žiak sa vyučovania predmetu nezúčastňuje na základe rozhodnutia riaditeľky školy vydaného  na žiadosť rodičov.

 

 

 

 

 

 

 

VI.        Starostlivosť o zovňajšok

 

 

 

 

 

1.     Do školy prichádzaj čistý a upravený (podrobne rozpísané v príchode       do školy).

 

2.     Všetky vrchné časti odevu, obuv a prezuvky si označ menom, prípadne značkou.                      

 

3.     Zo zdravotných a estetických dôvodov ti neodporúčame pogumovanú obuv a tepláky. Výstredné oblečenie, nápadná úprava vlasov a tváre, nosenie drahých šperkov sú neprípustné.

 

4.     Do školy nos hygienické vrecúško, ktoré obsahuje uterák, mydlo, toaletný papier, hygienické vreckovky, pohár a používaj ich.

 

5.     Pred hodinou pracovného vyučovania si obleč pracovný odev.

 

6.     Na hodine telesnej výchovy sa prezleč do športového odevu  v šatni. Nie je dovolené cvičiť v šatách, ktoré máš počas vyučovania.

 

 

 

 

 

VII.     Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenie

 

 

 

1.     Tvojou povinnosťou je šetriť učebnice a učebné pomôcky. Ak poškodíš alebo znehodnotíš učebnice, školské pomôcky alebo zariadenie školy, musia tvoji rodičia škodu v plnom rozsahu zaplatiť.

 

2.     Učebnice a zošity maj zabalené a podpísané.

 

3.     Ak prejdeš počas školského roka z jednej školy do druhej, učebnice si ponecháš a odovzdáš ich tej škole, kde skončíš školský rok.

 

 

 

 

 

VIII.  Povinnosti týždenníkov

 

 

 

1.     Týždenníkov určuje triedny učiteľ a sú zapísaní v  triednej knihe. Týždenníci pred vyučovaním skontrolujú poriadok v triede. Pred vyučovaním i počas prestávok utrú tabuľu, pripravia kriedy a učebné pomôcky na vyučovanie.  Na začiatku každej hodiny zahlásia vyučujúcemu mená chýbajúcich žiakov.

 

2.     Počas veľkej prestávky zostávajú týždenníci v triede. Pred odchodom       na veľkú prestávku otvoria okná, aby sa trieda vyvetrala. Po príchode z veľkej prestávky sa postarajú o poriadok v triede a zatvoria okná.

 

3.     Po skončení vyučovania v triede utrú tabuľu, zatvoria vodovodné kohútiky, uložia kriedu, zhasnú svetlo a skontrolujú zatvorenie okien.

 

 

 

 

 

IX.        Povinnosti žiaka v školskej jedálni (ŠJ)

 

 

 

1.     Na začiatku školského roka vyplníš prihlášku na stravovanie v školskej   

 

2.     jedálni (ŠJ). Stravné za príslušný mesiac včas vyplatíš podľa pokynov  

 

     vedúcej ŠJ.

 

3.     Obedová prestávka je od 11.45 hod – 12.15 hod. Pre žiakov, ktorým sa vyučovanie končí 4. vyučovacou hodinou, je od  10.55 – 11.10 hod.

 

4.     Po skončení vyučovania slušne prichádzaš pred ŠJ, zaradíš sa do radu a               do jedálne vstúpiš len na pokyn dozor konajúceho učiteľa. Pred vstupom                do jedálne si v šatni pred jedálňou ulož tašku a vrchný odev.

 

5.     V jedálni sa usaď na voľné miesto, najprv zjedz polievku a potom druhé jedlo. Počas stolovania i celého pobytu v ŠJ sa správaj kultúrne – nebehaj, nevykrikuj. Celý obed skonzumuj v ŠJ, vrátane  ovocia alebo múčnika, dezertu.

 

6.     Po skončení obeda zanechaj svoje miesto v poriadku, odovzdaj podnos s riadom pri určenom okienku a opusti ŠJ.

 

 

 

X.           Dochádzka žiakov do školského klubu detí (ŠKD)

 

 

 

1.     Ak si prihlásený do ŠKD, prichádzaš do oddelenia po skončení vyučovania.

 

2.     Žiakov 1. - 4. ročníka odovzdáva príslušnej vychovávateľke učiteľka vyučujúca na poslednej vyučovacej hodine v triede. Žiakov, ktorí nie sú prihlásení do ŠKD, odvádza učiteľka do šatne.  

 

3.     Z ŠKD si uvoľnený len na základe písomného ospravedlnenia rodiča alebo pre chorobu.

 

4.     Po príchode do budovy sa vyzleč a prezuj v šatni.

 

5.     Tvoj odchod z ŠKD je vyznačený v zápisnom lístku (v triednej knihe školského klubu detí). Zmeny odchodu musí rodič oznámiť písomne.

 

6.     Z ŠKD alebo pri činnosti v ŠKD nemôžeš svojvoľne odísť.

 

7.     Tvoje správanie v ŠKD sa riadi zásadami uvedenými v tomto školskom poriadku v odseku II.

 

 

 

XI.       Povinnosti žiakov mimo školy

 

 

 

1.   Na školských výletoch a akciách mimo školy sa správaj spôsobom, ktorý bude robiť česť našej škole. Úctivo a zdvorilo sa správaj k svojim rodičom, priateľom, učiteľom a ostatným zamestnancom školy. Pri stretnutí ich slušne pozdrav.

 

2.   Správaj sa priateľsky ku svojim spolužiakom a pomáhaj im v práci. Slušne sa vyjadruj.

 

3.   Buď pozorný a ochotný k starším spoluobčanom, chorým ľuďom a k ženám. Uvoľni im miesto v dopravných prostriedkoch.

 

4.   Chráň svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, dbaj o bezpečnosť                   na ulici a dodržuj dopravné predpisy.

 

5.   Vo večerných hodinách sa nezdržiavaj bez dozoru na verejných, kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach. Večerné hodiny začínajú pre žiakov 1.- 4. ročníka v zimnom období (november – marec) od 19.00 hod., v letnom období (apríl – október) od 20.00 hod. Pre žiakov 5. – 9. ročníka v zimnom období od 20.00 hod., v letnom období od 21.00 hod.

 

6.   Ako žiak základnej školy môžeš navštevovať iba podujatia vhodné                    pre mládež do 15 rokov.

 

7.   Požívanie akýchkoľvek drog, omamných látok, liehových nápojov a fajčenie sú takisto zakázané (bližšie rozpísané v kapitole XVII. ).

 

 

 

 

 

 

 

XI.        Organizácia školského roka a režim dňa

 

 

 

 

 

Organizácia školského roka

 

1. Obdobie školského vyučovania (ďalej len „vyučovanie") sa člení na prvý polrok a druhý polrok. Vyučovanie v prvom  polroku sa začína 2. septembra a končí sa 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára a končí sa 30. júna bežného roka.

 

2. V školách sa vyučuje päť dní v týždni. V dňoch pracovného pokoja  sa nevyučuje.

 

3. Vysvedčenie sa vydáva žiakom v posledný vyučovací deň každého polroka.

 

4. Obdobie školských prázdnin tvoria jesenné prázdniny, vianočné prázdniny, polročné prázdniny (1 deň), jarné prázdniny (týždeň podľa rozvrhu krajov), veľkonočné prázdniny a letné prázdniny (od skončenia vyučovania v druhom polroku do začiatku vyučovania v novom školskom roku).

 

5. Riaditeľ školy môže poskytnúť žiakom zo závažných, najmä                                    z organizačných a z technických dôvodov v súhrne najviac päť dní voľna                             v školskom roku, vždy so súhlasom orgánu miestnej štátnej správy v školstve.

 

 

 

 

 

V škole sa vyučuje podľa rozvrhu hodín schváleného riaditeľom školy.

 

Začiatok a koniec vyučovacej hodiny sa označuje zvonením. Vyučovací proces je organizovaný v triedach, odborných učebniach a  v telocvični podľa rozvrhu hodín schváleného vedením školy. Vyrušovať žiakov a pedagógov počas vyučovania nie je dovolené.

 

 

 

                    Vyučovací čas je rozvrhnutý takto:

 

 

 

                   1. hodina     7.25 hod. –   8.10 hod.

 

                   2. hodina     8.20 hod. –   9.05 hod.

 

                   3. hodina     9.10 hod. –   9.55 hod.

 

                   4. hodina   10.10 hod. – 10.55 hod.

 

                   5. hodina   11.00 hod. – 11.45 hod.

 

                   6. hodina   12.15 hod. – 13.00 hod.

 

                   7. hodina   13.10 hod. – 13.55 hod.

 

                   8. hodina   14.05 hod. – 14.50 hod.

 

 

 

 

 

 

 

XIII.  Dodržiavanie školského poriadku

 

 

 

 

 

 Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre všetkých žiakov školy. Za porušovanie školského poriadku nesieš osobnú zodpovednosť a môžeš byť:

 

 

 

Neospravedlnené hodiny :

 

 

 

- 1 – 2 neospravedlnené hod. – pokarhanie triednym učiteľom,

 

- 3 – 5 neospravedlnených hod. – pokarhanie riaditeľom školy,

 

- do 15 neospravedlnených hod. – znížená známka zo správania na 2. stupeň,

 

- nad 15 neospravedlnených hod. – znížená známka zo správania na 3. stupeň.

 

 

 

 

 

  XIV. Práva a povinnosti žiakov

 

 

 

 

 

Práva žiaka

 

 

 

 1.  Každý žiak má právo:

 

a) na výchovu a vzdelávanie:

 

- v bezpečnom a zdravom prostredí,

 

- v materinskom jazyku

 

- zamerané na mnohostranné poskytovanie vecných informácií,

 

- primerané jeho veku , schopnostiam, záujmom a zdravotnému stavu,

 

b) na jemu zrozumiteľný výklad učiva,

 

c) na rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,

 

d) na bezplatné vzdelanie,

 

e) na bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety,

 

f) na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom,

 

g) na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,

 

h) žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú,

 

i)  na zmenu názoru a právo na vývin,

 

j) na objektívne hodnotenie,

 

k) primerane využívať školské zariadenie, učebne, pomôcky, knižnicu,

 

l) dobrovoľne sa zapájať podľa záujmu do mimoškolských športových, kultúrnych a iných aktivít, ktoré organizuje škola,

 

m) na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany pedagógov, prevádzkových zamestnancov školy i spolužiakov, má byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania,

 

n) v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor                                  v diskusii na vyučovaní, na triednických hodinách, v školskom časopise,

 

o) aby disciplinárne opatrenia, ktoré sa voči nemu vykonávajú, boli zlučiteľné                         s ľudskou dôstojnosťou dieťaťa,

 

p) na individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní rešpektujúci jeho schopnosti a zdravotný stav,

 

q) na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov, na slobodnú voľbu krúžkovej a ostatnej záujmovej činnosti v súlade so svojimi záujmami a záľubami,

 

r) dostať informácie v otázkach týkajúcich sa jeho osoby a výchovno-vzdelávacích výsledkov od pedagogických zamestnancov,

 

s) na individuálne vzdelávanie v rozsahu stanovenom predpismi.

 

 

 

 1. Žiak má právo k danému učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu odpoveď.
 2. Žiak má právo na omyl.
 3. Žiak má právo určiť si spôsob skúšania a jeho prípravu.
 4. Žiak má právo na objektívne hodnotenie.
 5. Žiak má právo v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor na čokoľvek.
 6. Žiak má právo sedieť s kým chce, pokiaľ svojim správaním neruší učiteľa, alebo spolužiakov a nenarúša priebeh vyučovania.
 7. Žiak má právo na prestávku, ako ju stanovuje vnútorný poriadok školy.
 8. Žiak má právo zvoliť si náplň prestávok, pokiaľ zachováva pravidlá bezpečnosti a neruší ostatných.

 

 

 

 

 

Povinnosti žiaka

 

 

 

 1. Žiak je povinný prichádzať na vyučovanie včas, čisto a hygienicky upravený.  Je povinný zachovávať osobnú hygienu a hygienu prostredia, obliekať sa v súlade                     s hygienickými i mravnými požiadavkami (v škole sa preobúva, obuv a vrchné ošatenie si odkladá v šatni).
 2. Žiak je povinný rešpektovať zameranie, základné pravidlá a program školy, prezentovať ich nielen v škole, ale aj na verejnosti.
 3. Zo školy odchádza bezprostredne po vyučovaní. Dlhšie môžu v škole zostávať len žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, zostávajú na krúžkoch alebo v ŠKD.
 4. V triede a v školských priestoroch je každý žiak povinný zachovávať čistotu a poriadok.
 5. Žiak je povinný osvojiť si vedomosti, zručnosti a návyky poskytované základnou školou.
 6. Žiak je povinný správať sa na verejnosti, v mimo vyučovacom čase, počas voľných dní aj cez prázdniny tak, aby nepoškodzoval dobré meno školy.
 7. Žiak je povinný osvojiť si a zachovávať základné pravidlá, časový harmonogram a program školy, rešpektovať jej zameranie a svojimi vzájomnými vzťahmi prispieť                   k dobrej atmosfére,
 8. Žiak je povinný osvojiť si zásady mravného správania, vedomosti a praktické zručnosti na veku primeranej úrovni,
 9. Žiak nesmie svojím vystupovaním a činnosťou obmedzovať osobnú slobodu iných a ohrozovať ich mravnosť, zdravie a bezpečnosť,
 10. Žiak je povinný si osvojiť  zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich,
 11. Byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických zamestnancov a správať sa v škole i mimo nej tak, aby robil česť sebe i škole,
 12. Chrániť vlastné zdravie a zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok, pomáhať                           pri udržiavaní poriadku v škole a jej okolí.
 13. Byť v škole vhodne a čisto upravený, aby nevzbudzoval svojím zovňajškom pohoršenie,
 14. Šetriť školské zariadenia, chrániť ich pred poškodením, hospodárne zaobchádzať               s učebnicami a učebnými pomôckami.
 15. Dodržiavať vyučovací čas, rozvrh prestávok, zasadací poriadok v triedach a plniť ďalšie pokyny obsiahnuté vo vnútornom poriadku školy,
 16. Ak žiak úmyselne, alebo z nedbanlivosti poškodí školský majetok, jeho zákonní zástupcovia sú povinní škodu nahradiť.
 17. Pred začiatkom vyučovacej hodiny si žiak pripraví pomôcky potrebné pre príslušný predmet, prípadne sa prezlečie do športového či pracovného úboru.
 18. Žiak pokojne zaujme po zvonení svoje miesto. Bez povolenia nesmie opustiť svoje miesto ani učebňu.
 19. Počas vyučovania sedí pokojne, nevyrušuje a nerozptyľuje spolužiakov.
 20. Do školy je povinný nosiť pomôcky podľa rozvrhu vyučovacích hodín a podľa pokynov učiteľa. Nie je dovolené nosiť do školy predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie ani väčšie sumy peňazí, alebo osobné cenné predmety.
 21. Ak chce žiak odpovedať, alebo sa na niečo spýtať, prihlási sa zdvihnutím ruky, odpovedá až na vyzvanie učiteľa.
 22. Vyvolanému žiakovi nesmú ostatní žiaci našepkávať. Nie je dovolené odpisovať              pri písomných prácach.
 23. Ak sa žiak nemohol z vážnych dôvodov pripraviť na hodinu, ospravedlní sa vyučujúcemu na jej začiatku.
 24. Žiak nesmie v priestoroch školy fajčiť, piť alkohol, ani hrať hazardné hry, nenosí  a nepoužíva omamné látky.
 25. Pri prestávkach sa žiak pohybuje primerane rýchlo, nesmie opustiť priestory školy, neruší a neobmedzuje spolužiakov.
 26. V školskej družine, školskom klube sa žiaci správajú podľa pokynov vychovávateľa bez dovolenia sa nevzďaľujú a neodchádzajú domov.
 27. V školskej jedálni sa žiaci zdržujú len počas podávania stravy, správajú sa disciplinovane, riadia sa pokynmi pedagogického dozoru.
 28. Na školských vychádzkach, výletoch, exkurziách sa žiaci riadia pokynmi vedúceho učiteľa a ostatných pedagogických pracovníkov.
 29. Ak žiak nemôže prísť do školy pre príčinu, ktorá je vopred známa, požiada  jeho zákonných zástupcov o uvoľnenie z vyučovania.
 30. Neprítomnosť žiakov ospravedlní písomne alebo ústne rodič v deň príchodu žiaka            do školy po absencii, najviac 5 vyučovacích dní po sebe.
 31. Ak v rodine žiaka niektorý člen ochorie na nákazlivú chorobu, oznámi to žiak, alebo rodič bezodkladne riaditeľovi školy.
 32. Žiakovi bude v škole umožnená návšteva rodičov. Žiakovi nebude umožnená návšteva cudzích osôb vo vonkajších priestoroch školy ani v budove školy.

 

 

 

 

 

Žiakovi nie je dovolené

 

 

 

a) fajčiť v priestoroch školy, v okolí školy a pri všetkých činnostiach organizovaných školou,

 

b) prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje, drogy a iné

 

    zdraviu škodlivé látky, používať ich v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou,

 

c) prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie a

 

     veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní,

 

d) manipulovať s predmetmi zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy (hasiace

 

    prístroje, elektrické vedenie....),

 

e) znečisťovať steny a ničiť zariadenie učební, šatní, sociálnych zariadení a ostatných

 

    priestorov školy,

 

f) používať vulgárne výrazy,

 

g) počas vyučovacieho procesu používať mobilný telefón (ak žiak

 

    na vlastné riziko mobilný telefón v škole má, musí byť počas celého pobytu v škole

 

    vypnutý a uložený v taške žiaka),

 

h) konzumovať potraviny počas vyučovacieho procesu, prežúvať žuvačku, zaoberať sa 

 

    činnosťami nesúvisiacimi s vyučovacím procesom,

 

i) nosiť do školy drahé veci a neprimerane vysoké finančné čiastky, v prípade straty či

 

    odcudzenia ide o osobnú zodpovednosť žiaka, ktorý si takéto drahé veci do školy priniesol,

 

j) do tried nosiť vrchné ošatenie a obuv,

 

k) vystupovať a sedieť na parapetných doskách, otvárať okná a vykláňať sa z nich,

 

    vyhadzovať von papiere a iné odpadky, či školské pomôcky, vystupovať na lavice, hojdať

 

    sa na stoličkách,

 

l) nosiť do tried vrchné ošatenie a obuv.

 

 

 

 

 

XV. Výchovné opatrenia

 

Výchovné opatrenia sú pochvaly, iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov.

 

 

 

 1. Pochvaly a iné ocenenia

 

 

 

Udeľujú sa za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin,                  za dlhodobo úspešnú prácu, za prácu prospešnú  pre kolektív. Pochvaly sa udeľujú ústne alebo písomne. Škola udeľuje :

 

-        pochvalu od vyučujúceho do poznámok k práci žiakov v klasifikačnom zázname,

 

-        pochvalu od vyučujúceho do žiackej knižky žiaka,

 

-        pochvalu od triedneho učiteľa,

 

-        pochvalu od riaditeľa školy,

 

-        diplom,

 

-        vecnú (knižnú) odmenu.

 

 

 

Pochvala od triedneho učiteľa:

 

 

 

-        za výborný prospech – priemer 1,0,

 

-        za vzornú dochádzku do školy – 0 vymeškaných hodín,

 

-        za vzornú reprezentáciu triedy a školy,

 

-        za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností,

 

-        za príkladné slušné správanie a utváranie dobrých vzťahov ku spolužiakom v triede, v škole.

 

 

 

Pochvala od riaditeľa školy:

 

-        za vzornú reprezentáciu školy v oblasti vzdelávania, športu,  kultúry...

 

-        za umiestnenie na prvom mieste postupových súťaží,

 

-        za záslužnú prácu pre školu nad rámec svojich povinností (v projektoch, žiackej rade školy...)

 

-        za nezištnú pomoc, humánny čin, príkladný prístup k ľuďom, verejné uznanie inou inštitúciou, osobou.

 

 

 

Pochvala od riaditeľa školy s vecnou odmenou:

 

-        za vzorné správanie a výborný prospech – priemer 1,0,

 

-        umiestnenie za I. - III. v obvodnom a okresnom kole súťaže,

 

-        účasť v krajskom kole a celoslovenskom kole súťaží a predmetových olympiád,

 

-        významný spoločenský čin (záchrana života, pomoc starším ľuďom ...)

 

-        záslužná práca pre školu, v žiackom parlamente, v projektoch v priebehu školskej dochádzky žiaka.

 

 

 

Riaditeľské pochvaly sa evidujú v triednom výkaze. Návrhy na udelenie pochvál a iných ocenení sa prerokujú  na zasadnutiach pedagogickej rady.

 

 

 

 

 

2. Opatrenia na posilnenie disciplíny:

 

 

 

Ukladajú sa žiakom za opakované a závažné porušenia školského poriadku. Spravidla predchádzajú zníženiu známky zo správania. Každému opatreniu predchádza objektívne prešetrenie previnenia a poklesku.

 

Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z týchto opatrení:

 

-        zápis do poznámok k práci žiakov do klasifikačného záznamu a

 

zápis do žiackej knižky,

 

-        napomenutie triednym učiteľom a pokarhanie triednym učiteľom,

 

-        riaditeľské pokarhanie,

 

-        znížená známka zo správania.

 

 

 

Napomenutie od triedneho učiteľa

 

 

 

Môže byť udelené viackrát v priebehu klasifikačného obdobia -  udeľuje sa zápisom  triedneho učiteľa do žiackej knižky, nezapisuje sa do triedneho výkazu. Udeľuje sa za:

 

-        opakovaný neskorý príchod na vyučovanie,

 

-        opakované bezdôvodné zdržiavanie sa v učebni počas prestávok, alebo v priestoroch, v ktorých sa nevykonáva dozor,

 

-        opakované neprezúvanie sa,

 

-        za opakované vyrušovanie počas vyučovacích hodín,

 

-        fyzické napomenutie spolužiaka bez následkov,

 

-        opakované nenosenie si úboru alebo pracovného oblečenia na TSV, TECH...

 

-        za neadresné vulgárne vyjadrovanie sa,

 

-        za extravagantné (neprimerané, pohoršujúce) oblečenie,

 

-        za zanedbávanie svojich povinností,

 

-        za netolerantné správanie voči spolužiakom,

 

-        za malé/neúmyselné poškodenie majetku školy,

 

-        za opakované nenosenie si učebných pomôcok, žiackej knižky, učebníc, písaniek na vyučovacie hodiny,

 

-        za nosenie nebezpečných a život/zdravie ohrozujúcich predmetov do školy,

 

-        za bezdôvodné používanie mobilného telefónu počas vyučovania (vyučovanie zahŕňa vyučovacie hodiny a prestávky),

 

-        za nevhodné správanie na školských akciách, kultúrnych podujatiach a počas cesty do miesta konania podujatia a späť,

 

-        za vyhadzovania predmetov a odpadkov z okien budovy,

 

-        za správanie, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi a za pohoršujúce správanie,

 

-        za neúmyselné ublíženie na zdraví (napríklad náraz bežiaceho žiaka do inej osoby...)

 

-        za nepovolené používanie počítačovej techniky počas prestávok, vyučovacích hodín a záujmovej činnosti (napríklad prezeranie nevhodných stránok s nevhodným obsahom...).

 

 

 

Pokarhanie od triedneho učiteľa sa udeľuje za:

 

 

 

-        recidívu nevhodného správania po napomenutí triednym učiteľom,

 

-        adresný vulgárny a obscénny slovník,

 

-        náznaky šikanovania,

 

-        svojvoľné opustenie areálu školy,

 

-        úmyselné poškodzovanie majetku školy, výrobkov žiakov alebo dospelých,

 

-        ohrozovanie nebezpečnými predmetmi,

 

-        za prejavy netolerancie (rasová, náboženská, rodová, národná...)

 

-        za menej vážnu fyzickú/psychickú ujmu na zdraví spolužiaka,

 

-        za vyhadzovanie predmetov z okien a ohrozovanie bezpečnosti ľudí,

 

-        neospravedlnené hodiny - 1 – 2 vyučovacie hodiny,

 

-        za svojvoľný odchod zo školy a školských akcií.

 

 

 

Pokarhanie od triedneho učiteľa sa udeľuje po prerokovaní na zasadnutí pedagogickej rady a zápisom do triedneho výkazu.

 

 

 

Pokarhanie od riaditeľa školy sa

 

udeľuje písomne cestou vedenia školy vo forme oficiálneho rozhodnutia za nasledujúce závažné porušenie školského poriadku:

 

 

 

-        recidíva nevhodného správania po udelení pokarhania od triedneho učiteľa,

 

-        fajčenie v areáli školy,

 

-        za vážnejšiu fyzickú/psychickú ujmu na zdraví žiaka – aj bez predchádzajúceho udelenia pokarhania od triedneho učiteľa,

 

-        za podvádzanie v žiackej knižke,

 

-        za prvý prípad šikanovania,

 

-        mobbing,

 

-        za šírenie nevhodných/obscénnych stránok,

 

-        za drobné krádeže v škole,

 

-        za neospravedlnené hodiny – 3 – 5 vyučovacích hodín,

 

-        za prechovávanie alkoholu, cigariet, drog,

 

-        za akékoľvek šírenie ideológií násilia a netolerancie,

 

-        za vandalizmus (za úmyselné poškodzovanie majetku školy – plná finančná náhrada).

 

 

 

S týmito opatreniami môže súvisieť aj znížená známka zo správania. Tieto opatrenia                   na posilnenie disciplíny žiakov sa požívajú spravidla pred znížením známky zo správania. Riaditeľ školy udeľuje pokarhanie po prerokovaní na zasadnutí pedagogickej rady.

 

 

 

V prípade závažných porušení školského poriadku, zásad slušného správania, právnych noriem SR môže byť žiakovi udelené akékoľvek výchovné opatrenie a znížená známka                   zo správania po prerokovaní na zasadnutí pedagogickej rady aj bez uloženia nižších stupňov výchovných opatrení.

 

 

 

V klasifikačnom období hodnotí škola porušovanie vnútorného poriadku žiakom:

 

-        rozhodnutím o riaditeľskom pokarhaní,

 

-        zníženou známkou zo správania (napríklad za vymeškané vyučovacie hodiny:                   za 5 – 15 vyučovacích hodín – znížená známka na 2. stupeň, viac ako 15                 vyučovacích hodín – známka znížená na 3. stupeň).

 

 

 

Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, môže byť okamžite vylúčený z výchovy a vzdelávania a umiestnený mimo učebne do samostatnej miestnosti školy v prítomnosti iného pedagogického zamestnanca, ktorý v tom čase nevykonáva priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť. Na prešetrenie sa bezodkladne privolá zákonný zástupca žiaka, podľa potreby aj zdravotná pomoc, policajný zbor. Riaditeľ školy vyhotoví o dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia písomný záznam.

 

 

 

 

 

XVI. Práva a povinnosti zákonných zástupcov

 

 

 

         Práva zákonných zástupcov

 

 

 

 1. Rodičia, zákonní zástupcovia žiakov, bývalí žiaci školy, ostatní občania sa dobrovoľne zdržujú v rade školy (ďalej len RŠ, ktorá je kontrolným a iniciatívnym orgánom).
 2. Rada školy je významnou formou aktívnej účasti občanov na riešení otázok výchovy a vzdelávania detí a mládeže a na riadení škôl a výchovných zariadení.
 3. Rada školy má spolupracovať so školou, podporovať úsilie učiteľov o trvalé a hlboké vedomosti žiakov.
 4. Rada školy má pomáhať škole pri výchove a vzdelávaní žiakov, predovšetkým v mimotriednej a mimoškolskej činnosti.
 5. Venovať veľkú starostlivosť výchove a vzdelávaniu žiakov k správnej voľbe povolania, pomáhať riešiť prípady žiakov z výchovnými problémami a spolupôsobiť pri  ochrane detí a mládeže pred škodlivými vplyvmi.
 6. Rada školy nezasahuje do výchovno–vzdelávacieho procesu školy, ale pomáha vytvárať podmienky pre jeho priaznivý priebeh a podporuje ho.
 7. Zákonný zástupca má právo informovať sa (konzultovať) o správaní a prospechu žiaka. Jedným z prostriedkov je žiacka knižka (alebo internetová žiacka knižka).
 8. Zákonný zástupca v prípade pochybností o správnosti klasifikácie žiaka, môže                         do troch dní odo dňa, kedy sa dozvedeli výslednú známku, písomne požiadať riaditeľa školy, aby bol žiak preskúšaný pred komisiou.
 9. Zákonný zástupca v prípade potreby má právo požiadať ktoréhokoľvek pedagogického a odborného zamestnanca školy o odbornú radu, týkajúcu sa otázok výchovy a vzdelávania.
 10. V prípade potreby môže zákonný zástupca požiadať o uvoľnenie svojho dieťaťa z vyučovania v prípadoch, ktoré sú určené zákonom.
 11. Každý zákonný zástupca má právo voliť a byť volený ako zástupca triedy v rade rodičov.
 12. Zákonný zástupca má právo oboznámiť sa s obsahom výchovno–vzdelávacieho programu školy alebo školského zariadenia a školského poriadku.
 13. Zákonný zástupca má právo byť na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa,                 po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.

 

 

 

 

 

         Povinnosti zákonných zástupcov

 

 

 

 

 

 1. Zákonný zástupca je povinný vytvoriť pre žiaka podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností.
 2. Zákonný zástupca je povinný dodržiavať podmienky výchovno–vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom.
 3. Zákonný zástupca má povinnosť informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných ťažkostiach alebo iných skutočnostiach, ktoré by mohli vplývať na priebeh výchovy a vzdelávania.
 4. Zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa na plnenie školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas. Dôvody neprítomnosti žiaka  na výchove a vzdelávaní doloží v súlade so školským poriadkom.
 5. Zákonný zástupca má povinnosť uhradiť škodu, ktorú žiak spôsobil.
 6. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole príčinu jeho neprítomnosti.
 7. Neprítomnosť, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch. Škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa. Ak neprítomnosť žiaka trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce dni, zákonný zástupca žiaka predloží škole potvrdenie od lekára. Vo výnimočných prípadoch môže ospravedlniť žiaka rodič.
 8. Zákonný zástupca môže poskytnúť ospravedlnenie žiakovi najviac raz za jeden mesiac, t.j. najviac 10-krát za školský rok. 

 

XVII.  Postup pri podozrení na výskyt prenosného parazitného  

 

          ochorenia

 

 

 

 

 

 1. Pri akomkoľvek podozrení učiteľa na možný výskyt vší (dieťa sa škriabe, je nepokojné...) oznámi túto skutočnosť vedeniu školy a zákonnému zástupcovi žiaka. Zákonný zástupca je povinný prísť po žiaka do školy (resp. niektorý z rodinných príslušníkov).
 2. Triedny učiteľ odporučí zákonnému zástupcovi navštíviť obvodného lekára s cieľom potvrdenia diagnózy zavšivenia a podľa jeho pokynov  zabezpečiť odvšivavenie.
 3. Vedenie školy informuje všetkých rodičov (zvolaním rodičovských združení, zápisom do žiackej knižky), že sa v škole vyskytli vši. Zároveň budú rodičia informovaní, že  učitelia školy, s cieľom zabrániť ďalšiemu šíreniu sa tohto ochorenia a v súlade s regionálnym úradom verejného zdravotníctva odsúhlaseným prevádzkovým poriadkom školy, budú v žiackych kolektívoch vykonávať, preventívne opatrenia. Vedenie školy tiež požiada rodičov o spoluprácu, t.j. aby  taktiež priebežne kontrolovali vlasy svojich detí.

 

 

 

 

 

 

 

         XVIII.   Opatrenia proti užívaniu a šíreniu legálnych

 

        a nelegálnych drog medzi žiakmi v školskom prostredí

 

 

 

 

 

Preventívne opatrenia

 

 

 

1.     Práva žiakov (vychádzajúce z Dohovoru OSN o právach dieťaťa):

 

 

 

a)     na štúdium, pobyt  a  pohyb v zdravom prostredí počas štúdia,

 

b)     na ochranu pred zneužívaním návykových látok,

 

c)     na získanie informácií o zdravom životnom štýle a negatívnych dopadoch zneužívania návykových látok,

 

d)     na vyjadrenie sa a vlastnú obhajobu v prípade podozrenia zo zneužitia návykových látok.    

 

           

 

2.     Povinnosti žiakov:

 

 

 

a) Žiak je povinný dodržiavať školský poriadok školy, podrobiť sa toxikologickému vyšetreniu v zdravotníckom zariadení, ak je dôvodné podozrenie, že žiak je pod vplyvom návykovej látky v škole alebo pri

 

b) Žiak je povinný podrobiť sa toxikologickému vyšetreniu v zdravotníckom zariadení , ak je dôvodné podozrenie, že žiak je pod vplyvom návykovej látky    pri činnostiach  a aktivitách organizovaných školou (táto povinnosť sa aplikuje v praxi v súlade so zákonom č. 219/1996 a zákonom č.576/2004).

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.     Žiakom je zakázané:

 

 

 

a)     fajčiť  v  priestoroch  školy,  pri podujatiach organizovaných školou a v mimovyučovacom čase,

 

b)     prinášať  do  školy alebo  na  podujatia  organizované  školou alkoholické nápoje, návykové látky (drogy) a iné zdraviu škodlivé  látky, požívať ich alebo byť pod ich vplyvom,

 

c)     prechovávať návykové látky v škole, areáli školy, ako aj na akciách organizovaných školou,

 

d)     prinášať a distribuovať (dávať, predávať) alkohol a iné návykové látky (drogy) ďalším osobám, v škole alebo pri podujatiach organizovaných školou.

 

 

 

 

 

 

 

Výchovné opatrenia pri porušení preventívnych  opatrení

 

Tieto porušenia prerokuje pedagogická rada a navrhne riaditeľovi výchovné opatrenie. V prípade potreby môže odporučiť žiaka do odbornej starostlivosti Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, resp. psychiatra alebo Centra pre liečbu drogových závislostí.

 

 

 

 

 

Výchovné opatrenia

 

 

 

 

 

a)  Pokarhanie riaditeľom školy  

 

 

 

Výchovné opatrenie sa uplatňuje pri:

 

a)     fajčení  v  priestoroch  školy,  pri podujatiach organizovaných školou ako aj  v mimovyučovacom čase ;

 

b)     prinášaní alkoholických nápojov, návykových látok (drog)  a iných zdraviu škodlivých látok  do  školy alebo  na  podujatia  organizované  školou .

 

c)     požívaní alkoholických nápojov, návykových látok (drog)  a iných zdraviu škodlivých látok  v  škole alebo  na  podujatiach  organizovaných  školou,  

 

d)     zistení, že žiak  je pod  vplyvom alkoholických nápojov, návykových látok (drog)  a iných zdraviu škodlivých látok,

 

e)     distribuovaní (dávaní, predávaní)  alkoholu a iných návykových látok (drog) ďalším osobám, v škole alebo pri podujatiach organizovaných školou.

 

 

 

Pri opakovanom porušovaní školského poriadku nasleduje návrh na zníženú známku zo správania podľa závažnosti priestupku. Pokarhanie riaditeľom školy a znížené známky zo správania sa vždy prerokujú na zasadnutí pedagogickej rady,   o každom výchovnom opatrení sa hlasuje osobitne. O navrhnutých výchovných opatreniach sú zákonní zástupcovia žiakov písomne informovaní.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Záverečné ustanovenia

 

 

 

·       Každý prípad porušenia školského poriadku je povinný prerokovať                           so žiakom jeho triedny učiteľ alebo vedúci pedagogický pracovník (riaditeľ, zástupca riaditeľa).

 

·       O prerokovaní sa vždy vyhotoví písomný záznam, ktorý sa bude evidovať v spise žiaka. Záznam sa zašle zákonnému zástupcovi.

 

·       Žiakovi sa musí dať možnosť vyjadriť sa k veci a uviesť dôvody na jeho obhajobu. Záznam obsahuje stanovisko dotknutého žiaka, stručný popis skutku, prípadné stanoviská ďalších osôb, ktoré môžu prispieť k  bližšiemu  objasneniu  skutkovej podstaty.

 

·       Stanovisko žiaka sa nevyžaduje, pokiaľ bez vážnych príčin sa tento odmieta vyjadriť k veci, alebo mu to nedovoľuje momentálny stav a  prípad možno spoľahlivo zistiť iným spôsobom (lekárskym vyšetrením). Odoprenie podpisu     na písomnom zázname je potrebné zaznamenať aj s uvedením tohto dôvodu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁPISNICA

 

o závažnom porušení školského poriadku

 

 

 

 

 

Meno a priezvisko žiaka:                                                       Trieda:

 

 

 

Dátum priestupku:                                                                     Čas zistenia priestupku:

 

 

 

Osoby zúčastnené na priestupku:

 

 

 

 

 

Popis udalosti (z pohľadu dotknutej osoby):

 

(tu sa opíše priebeh udalosti z pohľadu dotknutého žiaka: ako, kde a s kým sa to stalo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis priestupku (z pohľadu oprávnenej osoby):

 

( učiteľ, osoba, ktorá zistila priestupok)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mená osôb prítomných pri vyhotovení zápisnice (svedkovia):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnicu som si riadne prečítal/la, rozumiem jej a na znak súhlasu z jej obsahom podpisujem:

 

Miesto:_____________ dátum:___________ a čas vyhotovenia zápisnice: __________

 

 

 

 

 

______________           _______________        ______________         ______________

 

   dotknutá osoba               oprávnená osoba           svedok 1                     svedok 2

 

 

 

 

 

Dôvod, prečo odmietla podpísať dotknutá osoba zápisnicu:

 

 

 

 

 

Poznámka: za závažné porušenie školského poriadku sa pokladá previnenie, pri  ktorom dostáva žiak pokarhanie od riaditeľa školy alebo  návrh na zníženú známku zo správania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Á P I S

 

o zadržaní veci

 

(alkohol, tabak)

 

 

 

 

 

Dňa ......................................................... bol počas vyučovania  u žiaka ............................................................................

 

ročník ................. ,  nájdený tabak v množstve .................................... , alkohol v množstve .......................... .

 

 

 

Vzhľadom na to, že podľa  školského poriadku v škole platí zákaz fajčenia a požívania alkoholických nápojov, vrátane nosenia tabaku a alkoholu do školy, bol tabak.............................................

 

(uviesť množstvo a značku) alebo alkohol ...................................................... (uviesť množstvo a značku)

 

zadržaný  a uložený .......................................................... (uviesť miesto uloženia).

 

 

 

 

 

 

 

...................................              ..............................................       .................................................

 

podpis toho, kto látku zadržal                svedok 1                                     svedok 2                                                                                   

 

     

 

Ak možno dôvodne predpokladať, že sa skutok, ktorým maloletý (mladistvý) porušuje školskú disciplínu bude opakovať, zadržaný tabak alebo alkohol nemožno vrátiť žiakovi      po skončení vyučovania alebo uplynutí určitej doby, zadržané predmety budú buď komisionálne zničené  alebo vrátené zákonným zástupcom  maloletého (mladistvého).

 

 

 

Odovzdal – riaditeľ alebo pedagogický zamestnanec: .......................................................................

 

 

 

Prevzal – podpis prevzatia zákonným zástupcom žiaka: ..................................................................

 

 

 

Dátum: ............................................................

 

XIX.   Prevencia a riešenie šikanovania v škole

 

 

 

 

 

Charakteristika šikanovania

 

 

 

Šikanovaním je akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktorých zámerom je ublíženie inému žiakovi alebo žiakom, ich ohrozovanie alebo zastrašovanie. Ide o cielené a opakované použitie násilia voči žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa nevedia alebo nemôžu brániť. Šikanovanie môže zanechať následky na psychickom a fyzickom zdraví.

 

 

 

Znaky šikanovania

 

·       úmysel bezprostredne smerujúci k fyzickému alebo psychickému ublíženiu druhému,

 

·       agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov,

 

·       opakované útoky,

 

·       nevyrovnaný pomer síl medzi agresorom a obeťou.

 

Prejavy šikanovania

 

  • fyzické útoky,
  • urážlivé prezývky,
  • nadávky,
  • posmech,
  • tvrdé príkazy vykonať určitý skutok proti svojej vôli,
  • odcudzenie veci,
  • prehliadanie a ignorovanie obete.

 

 

 

Z hľadiska priestupkového zákona môže šikanovanie napĺňať skutkovú podstatu priestupkov (proti občianskemu spolunažívaniu, proti majetku).

 

 

 

Z hľadiska trestného zákona môže šikanovanie naplniť skutkovú podstatu trestného činu

 

(prečin alebo zločin – ohováranie, nebezpečné vyhrážanie, ublíženie na zdraví, obmedzovanie osobnej slobody, nátlak, vydieranie, lúpež, krádež, poškodzovanie cudzej veci, neoprávnené užívanie cudzej veci).

 

Páchateľom  trestného činu je ten, kto trestný čin spáchal sám. Za spolupáchateľstvo trestného činu sa považuje, ak bol trestný čin spáchaný spoločným konaním dvoch alebo viacerých osôb.

 

 

 

Trestne zodpovedný je ten, kto v čase spáchania činu dovŕšil 14. rok veku.

 

 

 

Pedagogický zamestnanec, ktorému bude známy prípad šikanovania a neprijme v tomto smere žiadne opatrenie, vystavuje sa riziku trestného postihu.

 

 

 

 

 

Svojím konaním môže naplniť i skutkovú podstatu trestného činu – neprekazenia, neoznámenia trestného činu alebo ublíženia na zdraví a to tak, že inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví tým, že poruší oznamovaciu povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, postavenia, či funkcie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevencia šikanovania

 

1. Sme škola, kde sa netoleruje šikanovanie v žiadnych podobách.

 

2. V rámci účinnej prevencie šikanovania škola:

 

a) bude vytvárať priaznivú klímu v škole,

 

b) zabezpečí úzku spoluprácu medzi žiakmi, zamestnancami školy a rodičmi, jasne vymedzí možnosť oznamovať aj zárodky šikanovania (pri zachovaní dôvernosti oznámení),

 

c) školským poriadkom jasne stanoví pravidlá správania vrátane sankcií za ich porušovanie, bude viesť písomnú dokumentáciu o riešení konkrétnych prípadov šikanovania,

 

d) v súlade s pracovným poriadkom zaistí zvýšený dozor pedagogických zamestnancov cez prestávky, pred začiatkom vyučovania, po jeho skončení, v čase záujmovej a mimoškolskej činnosti v priestoroch, v ktorých by mohlo dôjsť k šikanovaniu (záchody, šatne...),

 

e) pre pedagogických zamestnancov a rodičov bude organizovať semináre s odborníkmi

 

    zaoberajúcimi sa danou problematikou,

 

f) bude informovať verejnosť o tom, čo robiť v prípade, keď sa dozvedia o šikanovaní (poskytnutie kontaktov na inštitúcie, ktoré sa šikanovaním zaoberajú),

 

g) zabezpečí vzdelávanie triednych učiteľov, koordinátorov prevencie a výchovných

 

    poradcov v oblasti prevencie šikanovania,

 

h) pri riešení problémov so šikanovaním bude úzko spolupracovať s odborníkmi príslušného centra výchovnej a psychologickej prevencie,

 

i) je stanovená  oznamovacia povinnosť pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom okamžite upozorniť na problémy šikanovania vedenie školy, ktoré bude bez meškania problém riešiť a každej obeti poskytne okamžitú pomoc.

 

 

 

 

 

Spolupráca školy so zákonnými zástupcami/rodičmi žiakov

 

 

 

1. Pri podozrení zo šikanovania škola predvolá zákonných zástupcov obete i agresorov               na pohovor s riaditeľkou školy v prítomnosti výchovného poradcu alebo koordinátora prevencie, z ktorého sa vyhotoví písomný zápis.

 

2. Škola upozorní rodičov, aby sledovali možné príznaky šikanovania a ponúkne im pomoc.

 

3. Zabezpečí taktný prístup a zachovanie dôvernosti informácií zo strany pedagogických  zamestnancov.

 

 

 

 

 

Spolupráca školy s inými inštitúciami

 

 

 

 

 

V rámci prevencie šikanovania škola úzko spolupracuje s:

 

  • CPPPaP (Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie),
  • riadi sa opatreniami a odporúčaniami Štátnej školskej inšpekcie a CPPPaP.

 

 

 

Pri podozrení, že šikanovanie naplnilo skutkovú podstatu priestupku alebo trestného činu, je riaditeľka školy povinná bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť:

 

  • príslušnému útvaru policajného zboru,
  • orgánu sociálno-právnej ochrany.

 

 

 

 

 

 

 

Výchovné opatrenia

 

 

 

a)  pokarhanie riaditeľom školy  

 

Výchovné opatrenie sa uplatňuje pri zistení  šikanovania v  priestoroch  školy a v školskom areáli,  počas vyučovacích hodín, počas prestávok,  pri podujatiach organizovaných školou a v mimovyučovacom čase.

 

 

 

Pri opakovanom porušovaní školského poriadku nasleduje návrh na zníženú známku                     zo správania podľa závažnosti priestupku. Pokarhanie riaditeľom školy a znížené známky               zo správania sa vždy prerokujú na zasadnutí pedagogickej rady, o každom výchovnom opatrení sa hlasuje osobitne. O navrhnutých výchovných opatreniach sú zákonní zástupcovia žiakov písomne informovaní.

 

 

 

Metódy riešenia šikanovania školou

 

 

 

1. Zaistenie ochrany obetiam.

 

2. Rozhovor so žiakmi, ktorí na šikanovanie upozornili, rozhovor s obeťou, s agresormi.

 

3. Nájdenie vhodných svedkov (individuálne, prípadne konfrontačné rozhovory so svedkami).  

 

                     NIKDY NEKONFRONTOVAŤ OBETE A AGRESOROV !!!

 

   Zabránenie agresorom krivo vypovedať, izolovanie, neumožnenie dohody na spoločnej

 

   výpovedi.

 

4. Kontaktovanie rodičov alebo zákonných zástupcov.

 

5. Kontaktovanie centra výchovného a psychologického poradenstva alebo diagnostického   

 

   centra.

 

6. Poskytnutie podpory obeti.

 

7. Nahlásenie závažnejšieho prípadu šikanovania polícii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPATRENIA

 

Pre obete:

 

 

 

1. Odporúčanie rodičom obetí vyhľadať individuálnu odbornú starostlivosť.

 

2. Zorganizovanie skupinového intervenčného programu riaditeľkou školy v spolupráci                         

 

   s centrom výchovného a psychologického poradenstva.

 

 

 

Pre agresorov:

 

1. Odporúčanie rodičom agresorov vyhľadať individuálnu odbornú starostlivosť.

 

2. Udelenie výchovného opatrenia – napomenutie a pokarhanie triednym učiteľom,   

 

    pokarhanie riaditeľkou školy, zníženie známky zo správania.

 

3. Preloženie žiaka do inej triedy (ak to podmienky školy dovoľujú).

 

4. V mimoriadnych prípadoch:

 

- odporučenie rodičom umiestniť žiaka na dobrovoľný diagnostický pobyt do príslušného

 

diagnostického centra alebo liečebno-výchovného sanatória,

 

- oznámenie príslušnému ÚPSV a R – odbor sociálno-právnej ochrany detí s cieľom využitia nutných výchovných opatrení v prospech maloletých v zmysle zákona č. 195/1998 o sociálnej pomoci, v znení neskorších predpisov,

 

- oznámenie príslušnému útvaru policajného zboru SR, ak došlo k závažnejšiemu prípadu

 

šikanovania, pri ktorom je podozrenie, že bol spáchaný trestný čin.

 

 

 

 

 

XX.     Žiacka rada školy

 

 

 

        Žiacka rada školy je samosprávna skupina žiakov, ktorí ako zástupcovia žiakov vyjadrujú ich názory a záujmy na pôde žiackej rady školy, predkladajú návrhy na nové aktivity v škole a hľadajú riešenia aktuálnych problémov. Mala by tvoriť medzičlánok medzi žiakmi a učiteľmi.

 

 

 

Žiacka rada školy je zložená zo žiakov 4. - 9. ročníka a jedného pedagogického pracovníka.

 

 

 

Sídlom žiackej rady školy - žiackeho parlamentu je ZŠ s MŠ Michal nad Žitavou 276, 94161 Michal nad Žitavou 276.

 

 

 

Poslanie žiackeho parlamentu

 

-        navrhovanie opatrení na zlepšenie všetkých činností v škole,

 

-        vylepšenie vzájomných medziľudských vzťahov v škole,

 

-         hľadanie spoločných postupov pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov,

 

-        monitorovanie náznakov šikanovania a xenofóbie.

 

 

 

Ciele žiackeho parlamentu

 

 

 

- aby sa žiaci naučili rozlišovať kladné a záporné stránky života,

 

- vyberať také podnety života, ktoré prispievajú ku kladnému rozvoju osobností detí 

 

   a mládeže,

 

- naučiť verejne vystupovať, vhodne argumentovať, niesť istú mieru zodpovednosti za život 

 

   školy, podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť, sebarealizáciu a vyskúšať formu

 

   demokracie v škole.

 

 

 

Činnosť žiackej rady školy ako žiackeho parlamentu sa bude riadiť štatútom žiackej rady školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rešpektovanie školského poriadku ti prinesie úctu, vážnosť a uznanie učiteľov i spolužiakov a zaslúženú odmenu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prerokované na zasadnutí pedagogickej rady  dňa 11.9.2017

 

 

 

 Prerokované na zasadnutí rady školy dňa 30.8.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michal nad Žitavou                                                                          Mgr. Lívia Bernadičová

 

                                                                                                                  riaditeľka školy

 

 

 

Copyright © 2019 Základná škola s Materskou školou Michal nad Žitavou Rights Reserved.