Späť na začiatok

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Máte doma školáka ? Tak na toto sa pripravte : Skoré vstávanie , príprava desiaty , vodenie do krúžkov, domáce úlohy, učenie.

Michal nad Žitavou

Základná škola s Materskou školou

Základná škola s materskou školou Michal nad Žitavou

Školský poriadok

( pre žiakov školy)

 

 

 

September 2011

 

 

 

Milý žiak, žiačka !

 

 

Každá spoločnosť sa spravuje podľa určitých pravidiel. To platí aj pre našu školu. Aby si bol oboznámený ako sa máš správať v triede, v školskom klube detí ( ďalej ŠKD), v školskej jedálni a ostatných školských priestoroch, pri školských podujatiach a na verejnosti, predkladáme Ti školský poriadok.

Všetky body školského poriadku sledujú cieľ, aby každé vystúpenie žiaka v škole i mimo nej zodpovedalo pravidlám slušnosti, spoločenského správania, aby každý chránil zdravie svojej i svojich spolužiakov a aby sa riadil takými zásadami, ktoré umožnia jemu i jeho spolužiakom nerušene sa vzdelávať a užitočne pritom príjemne prežiť roky povinnej školskej dochádzky.

Vzchádzame zo všeobecnej deklarácie ľudských práv a tých jej bodov, ktoré sa dotýkajú života v škole:

 

Máš právo chodiť do školy.

 

Základné vzdelanie máš právo dostať zadarmo. Škola Ťa musí naučiť úcte k ľudským právam a základným slobodám.

 

Máš právo slušným spôsobom povedať svoj názor.

 

Máš právo svoje názory slobodne vyjadrovať verejne. Nikto nemá právo Ti v tom brániť, ale aj Ty vždy uznávaj právo druhého na jeho vlastný názor.

 

Tvoja sloboda nemôže obmedzovať slobodu iných.

 

Končí tam, kde sa začína sloboda iných.

 

 

 

Školský poriadok obsahuje tieto kapitoly :

 

 

Úvod

 1. Príchod žiakov do školy

 2. Správanie žiakov počas vyučovania

 3. Správanie žiakov cez prestávku

 4. Odchod žiakov zo školy

 5. Dochádzka žiakov do školy

 6. Starostlivosť o zovňajšok

 7. Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenie

 8. Povinnosti týždenníkov a šatniarov

 9. Povinnosti žiakov v ŠJ

 10. Dochádzka žiakov do ŠKD

 11. Povinnosti žiakov mimo školy

 12. Režim dňa

 13. Dodržiavanie školského poriadku

 14. Práva a povinnosti žiakov

 15. Práva povinnosti zákonných zástupcov

 16. Postup pri podozrení na výskyt prenosného parazitárneho ochorenia

 17. Opatrenia proti užívaniu a šíreniu legálnych a nelegálnych drog medzi žiakmi

 

 1. Prevencia a riešenie  šikanovania na škole

 

 

 1. Príchod žiakov do školy

 

  1. Do školy prichádzaj 15 minút pred začiatkom vyučovania, 5 minút pred začiatkom vyučovania musíš už byť v triede.

  2. Pred vchodom do budovy si očisti obuv, odlož si vrchný odev do šatne a preobuj sa do zdravotne nezávadných prezuviek. Prezuvky by nemali zanechať na podlahe čierne stopy.

  3. Pri príchode na popoludňajšie vyučovanie a záujmové činnosti čakaj slušne pred budovou na vyučujúceho.

  4. Pri príchode na popoludňajšie vyučovanie čakaj na príslušného vyučujúceho.

  5. Do školy by si nemal prísť na bicykli, mopede, skatboarde a kolieskových korčuliach. Výnimku povoľuje riaditeľ školy.

  6. Jazdiť na bicykloch a iných dopravných prostriedkoch v areáli školy a po príchodových betónových chodníkoch je neprípustné.

  7. Do školy prichádzaj po vyhradených chodníkoch, nie po trávnatých plochách. Nepreliezaj plot !

  8. Počas celého vyučovania i cez prestávky nesmieš bez dovolenia učiteľa odísť z areálu školy.

 

 

 1. Správanie žiaka počas vyučovania

 

  1. Prichádzaj do školy včas, v slušnom oblečení, bez výstredností v úprave vlasov a zovňajšku / bez výstrednej úpravy tváre,prefarbených vlasov a nalakovaných nechtov /. Žiakom sa zakazuje nosiť odevy a iné doplnky propagujúce rasizmus,fašizmus,drogy a iné omamné látky.So znakmi musia byť žiaci oboznámení. Na cvičenie telesnej výchovy používaj oblečenie slúžiace len na tento účel /cvičebný úbor/, v ktorom je nevhodné byť na vyučovaní a obedovať v školskej jedálni.

  2. K riaditeľovi školy, učiteľom a zamestnancom školy sa správaj zdvorilo, pri stretnutí ich pozdrav a aj v styku so spolužiakmi dodržiavaj pravidlá slušného správania. Starší žiaci sú vzorom v správaní mladším žiakom.

  3. Ak počas vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba, pozdrav tým, že sa ticho postavíš. Sadneš si na pokyn vyučujúceho učiteľa. Rovnako zdravíš pri odchode učiteľa z triedy. Na hodinách Tv, Vv, Pv, F, Ch a pri písomných prácach nevstávaš.

  4. Na vyučovacích hodinách sedíš na mieste, ktoré Ti určil triedny učiteľ, prípadne vyučujúci učiteľ. Bez povolenia nesmieš opustiť svoje miesto ani učebňu.

  5. Počas vyučovania aktívne spolupracuj s učiteľom, nevyrušuj a nerozptyľuj pozornosť spolužiakov.

  6. Ak chceš odpovedať alebo sa niečo opýtať vyučujúceho, prihlás sa zdvihnutím ruky.

  7. Skúšanému žiakovi nenašepkávaj, neodpisuj školské ani domáce úlohy.

Si povinný nosiť pridelené učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín,

prípadne podľa pokynov učiteĺa.

.

  1. Ak máš mobilný telefón na vyučovaní ho musíš vypnúť.Mobil môžeš nosiť len na vlastnú zodpovednosť.prostredníctvom mobilov je zakázané rozširovať fašistické symboly,symboly extremistických skupín a pornografiu.

  2. Nenos do školy predmety, ktoré rozptyľujú Tvoju pozornosť a pozornosť spolužiakov, prípadne ohrozujú bezpečnosť a zdravie. Tiež nenos do školy väčšie sumy peňazí a osobitne cenné predmety a oblečenie. Predmety nepotrebné na vyučovanie Ti môže učiteľ odobrať a vráti ich len rodičom.

  3. Ak si sa z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlň sa príslušnému vyučujúcemu na začiatku hodiny. Ak nemôžeš zo zdravotných dôvodov cvičiť na hodine Tv, si povinný ospravedlniť sa vyučujúcemu a odovzdať mu doklad od ošetrujúceho lekára alebo od rodičov. Ospravedlnenie od rodičov Ti platí len na jednu vyučovaciu hodinu.

  4. Pred hodinou Tv sa v šatni prezleč do cvičebného úboru, nastúp pred kabinet Tv. Odovzdaj vyučujúcemu Tv do úschovy cenné predmety ( hodinky, šperky, kľúče, prípadne okuliare, peniaze atď. )

  5. Svoje miesto udržuj v čistote a poriadku. Šetri učebnice, učebné pomôcky, školské zariadenie a ostatný školský majetok. Ak úmyselne alebo z nedbalosti školský majetok poškodíš, Tvoji rodičia sú povinní škodu v plnom rozsahu uhradiť. Ak sa vinník nezistí, škoda sa uhradí kolektívne. Šetri elektrickou energiou a vodou.

  6. Manipulovať s oknami a žalúziami môžeš len v prítomnosti učiteľa a na jeho pokyn. Z bezpečnostných dôvodov sa nevykláňaj z oblokov a nevyhadzuj von papiere.

  7. Buď úprimný, keď sa Ťa dospelí opýtajú na čokoľvek, čo si skutočne alebo domnelo urobil.

  8. Nezabudni, že žiacku knižku musíš mať každý deň v škole, na každej vyučovacej hodine. Táto musí byť podpísaná rodičmi podľa podpisového vzoru vždy aspoň za uplynulý týždeň.

 

 

 

 1. Správanie žiakov cez prestávku

 

  1. Malé prestávky využívaj na prípravu na nasledujúcu vyučovaciu hodinu. Desiatuj medzi treťou a štvrtou hodinou vo svojej triede.

  2. Cez veľkú prestávku opusti s ostatnými žiakmi budovu školy a zdržiavaj sa podľa pokynu dozorkonajúceho učiteľa v určených priestoroch.

  3. Pred odchodom na veľkú prestávku sa prezuj, prípadne obleč. Ak máš 4. vyučovaciu hodinu Tv zober si úbor so sebou a na konci veľkej prestávky čakaj na vyučujúceho.

  4. Počas veľkej prestávky nesmieš zostávať v budove, svojvoľne opustiť areál školy, zdržiavať sa na poschodí v priestore školy.

 

  1. Päť minút pred ukončením veľkej prestávky na pokyn dozorkonajúceho učiteľa vchádzaj do budovy, prezuj sa a priprav sa na vyučovaciu hodinu.

6. Papiere a odpadky odhadzuj do košov. Nie je prípustné odhadzovať ich do

záchodových mís, pisoárov, umývadiel a voľne v školskom areáli. Robíš tým

zbytočnú prácu zamestnancom školy.

 

 

Spory so spolužiakmi rieš bez použitia fyzickej sily a dohodni sa s nimi

priateľsky,“Hovorme spolu,nebime sa“.

  1. Netoleruj šikanovanie, neprizeraj sa tomu, ale zasiahni alebo zavolaj pomoc dospelého.

  2. Nechaj na pokoji všetkých, ktorí sa nechcú zúčastniť hry alebo sa prechádzať, prípadne behať po ihrisku. Neumlčuj a neponižuj nikoho , uznávaj druhých bez ohľadu na rasu, náboženstvo, kultúru alebo postihnutie.

  3. Nenič, neznečisťuj školský majetok (steny, dvere, WC, knihy, nábytok a pod.). Škodu budú musieť nahradiť Tvoji rodičia.

  4. Rešpektuj zákaz fajčenia, požívania alkoholických nápojov, drog a iných omamných látok v škole i v celom areáli školy a upozorni na to aj ostatných, ktorí by tento zákaz chceli porušiť. Aj prinesenie cigariet, alkoholu, drog, prípadne iných omamných látok do areálu školy sa považuje za hrubé porušenie školského poriadku.

  5. Ak zistíš, že niektorý spolužiak alebo spolužiačka má veci uvedené v bode č. 11 v škole, prípadne porušuje bod č. 11 v areáli školy, je Tvojou povinnosťou okamžite to oznámiť ktorémukoľvek členovi pedagogického zboru. Nezabudni, že tým možno zabrániš väčším škodám na zdraví spolužiakov.

  6. Do riaditeľne, zborovne a kancelárie choď len v nevyhnutných prípadoch. Všetky potrebné písomnosti si vybavuj prostredníctvom triedneho učiteľa.

  7. Do odborných učební, dielní a telocvične vchádzaj v sprievode učiteľa. Pred odchodom do odbornej učebne si skontroluj, či máš na daný predmet všetky učebné pomôcky a žiacku knižku.

  8. Ak si týždenník alebo určený žiak, počas prestávky utri tabuľu a choď po učebné pomôcky. Do kabinetu bez zaklopania a dovolenia učiteľa nevstupuj.

 

 

 1. Odchod žiakov zo školy

 

  1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny daj svoje miesto do poriadku, odstráň nečistoty, vylož stoličku na stôl.

  2. Ak si týždenník, skontroluj čistotu učebne, zatvorenie okien, uzavretie vody, zhasnutie svetla, zotri tabuľu a ulož pomôcky.

  3. Na pokyn učiteľa opusti triedu, pod vedením vyučujúceho choď do šatne, preobuj sa, obleč sa a disciplinovane opusti budovu. Prezuvky si ulož na určené miesto..

  4. Ak máte poslednú hodinu v odbornej učebni, telocvični alebo dielni, daj svoju kmeňovú triedu pred odchodom do poriadku a vezmi si všetky veci. Po skončení vyučovania v odborných učebniach a školskej dielni ich daj tiež do poriadku. Za poriadok v triede zodpovedajú tí žiaci, ktorí v nej mali poslednú hodinu.

  5. Zo školy odchádzaj ihneď domov, dodržiavaj dopravné predpisy a disciplínu.

  6. Ak zistíš nejakú stratu, ohlás to vyučujúcemu alebo triednej učiteľke. Nájdené veci odnes do riaditeľne školy.

 

 

 1. Dochádzka žiakov do školy

 

  1. Na vyučovanie dochádzaj pravidelne a načas.

  2. Vyučovanie môžeš vymeškať len pre chorobu a vážnu udalosť v rodine. Ak nemôžeš prísť do školy pre vopred známu príčinu, požiadaj na základe písomného ospravedlnenia od rodiča o uvoľnenie z vyučovania. Uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny povoľuje príslušný učiteľ, z jedného vyučovacieho dňa triedny učiteľ, z viac ako jedného dňa riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti. Ak vymeškáš vyučovanie pre vopred známu príčinu a nepožiadaš o uvoľnenie, triedny učiteľ nemusí hodiny ospravedlniť.

  3. Popros rodičov, aby pri nepredvídanej príčine, čo najskôr telefonicky oznámili dôvod Tvojej neprítomnosti triednemu učiteľovi.

  4. Každú neúčasť na vyučovaní musia rodičia ospravedlniť. Ak triedny učiteľ dôvody nepovažuje za dostačujúce, vymeškané hodiny neospravedlní.

  5. Ak potrebuješ ísť na lekárske ošetrenie, navštív lekára ráno a po ošetrení príď na vyučovanie. V nevyhnutných prípadoch Ťa uvoľní triedny učiteľ, ale len na písomnú žiadosť rodičov.

  6. Ak vymeškáš viac ako 30% z vyučovacích hodín v jednotlivých predmetov, môže Ti byť navrhnuté komisionálne preskúšanie.

 

 

 

 1. Starostlivosť o zovňajšok

 

 

  1. Do školy prichádzaj čistý a upravený / podrobne rozpísaná v príchode do školy/

  2. Všetky vrchné časti odevu, obuv a prezuvky si označ menom, prípadne značkou.

  3. Zo zdravotných a estetických dôvodov Ti neodporúčame pogumovanú obuv a tepláky. Výstredné oblečenie, nápadná úprava vlasov a tváre, nosenie drahých šperkov je neprípustné.

  4. Do školy nos hygienické vrecúško ( uterák, mydlo, toaletný papier) a používaj ho.

  5. Pred hodinou pracovného vyučovania si obleč pracovný odev.

  6. Na hodine telesnej výchovy sa prezleč do športového odevu v šatni. Nie je dovolené cvičiť v šatoch, ktoré máš počas vyučovania.

 

 

 1. Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenie

 

  1. Tvojou povinnosťou je šetriť učebnice a učebné pomôcky. Ak poškodíš alebo znehodnotíš učebnice, školské pomôcky alebo zariadenie školy, musia Tvoji rodičia škodu v plnom rozsahu zaplatiť.

  2. Učebnice a zošity maj zabalené a podpísané.

  3. Ak prejdeš počas školského roka z jednej školy na druhú, učebnice si ponecháš a odovzdáš ich tej škole, kde skončíš školský rok.

 

 

 

 1. Povinnosti týždenníkov

 

  1. Týždenníkov určuje triedny učiteľ a sú zapísaní v  „triednej knihe“. Týždenníci pred vyučovaním skontrolujú poriadok v triede. Pred vyučovaním i počas prestávok utrú tabuľu, pripravia kriedy a učebné pomôcky na vyučovanie. Na každej hodine hlásia vyučujúcenu chýbajúcich žiakov.

  2. Cez veľkú prestávku zostávajú týždenníci v triede. Pred odchodom na veľkú prestávku otvoria okná, aby sa trieda vyvetrala. Po príchode z veľkej prestávky sa postarajú o poriadok v triede a zatvoria okná.

  3. Po skončení vyučovania v triede utrú tabuľu, zatvoria vodovodné kohútiky, uložia kriedu, zhasnú svetlo a skontrolujú zatvorenie okien.

  4. Šatniari zodpovedajú za poriadok v šatni a za jej uzamknutie počas celého vyučovania.

 

 

 1. Povinnosti žiaka v školskej jedálni

 

  1. Na začiatku šk.roka vyplníš prihlášku na stravovanie v ŠJ.

Stravné za príslušný mesiac včas vyplatíš podľa pokynov vedúcej ŠJ.

  1. Obedová prestávka je od 11.45 hod – 12.15 hod. Pre žiakov ,ktorí končia

4.vyuč.hodinou od 10.55 – 11.10 hod.

  1. Po skončení vyučovania slušne prichádzaš pred ŠJ, zaradíš sa do radu a do jedálne vstúpiš len na pokyn dozorkonajúceho učiteľa. Pred vstupom do jedálne si v šatni ulož tašku a vrchný odev.

  2. V jedálni zjedz najprv polievku a s druhým jedlom sa usaď na voľné miesto. Počas stolovania i celého pobytu v ŠJ sa správaj kultúrne – nebehaj, nevykrikuj. Celý obed skonzumuj v ŠJ, včítane ovocia alebo múčnika.

  3. Po skončení obeda zanechaj svoje miesto v poriadku, odovzdaj tácku s riadom pri okienku a opusti ŠJ.

 

 1. Dochádzka žiakov do školského klubu detí ( ŠKD )

 

  1. Ak si prihlásený do ŠKD prichádzaš do oddelenia po skončení vyučovania.

  2. Žiakov 1.-4. ročníka odovzdáva príslušnej vychovávateľke , učiteľka vyučujúca poslednú vyučovaciu hodinu v triede, žiakov, ktorí nie sú v ŠKD prihlásení, odvádza učiteľka do šatne.

  3. Do ŠKD si uvoľnený len na základe písomného ospravedlnenia rodiča alebo choroby.

  4. Po príchode do budovy sa vyzleč a prezuj v šatni.

  5. Tvoj odchod zo ŠKD je vyznačený v zápisnom lístku ( v TK ). Zmeny odchodu musí rodič písomne oznámiť.

  6. Zo ŠKD alebo pri činnosti v ŠKD nemôžeš svojvoľne odísť.

 

  1. Tvoje správanie v ŠKD sa riadi zásadami uvedenými v tomto školskom poriadku v odseku II.

 

XI. Povinnosti žiakov mimo školy

 

  1. Na školských výletoch a akciách mimo školy sa správaj spôsobom, ktorý bude robiť česť našej škole. Úctivo a zdvorilo sa správaj k svojim rodičom, priateľom, učiteľom a ostatným zamestnancom školy. Pri stretnutí ich slušne pozdrav.

  2. Správaj sa priateľsky ku svojim spolužiakom a pomáhaj im v práci, slušne sa vyjadruj.

  3. Buď pozorný a ochotný k starším, chorým ľuďom a k ženám. Uvoľni im miesto v dopravných prostriedkoch.

  4. Chráň svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, dbaj o bezpečnosť na ulici a dodržuj dopravné predpisy.

  5. Vo večerných hodinách sa nezdržiavaj bez dozoru na verejných, kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach. Večerné hodiny začínajú pre žiakov 1.-4. ročníka v zimnom období ( november – marec) od 19.00 hod., v letnom období ( apríl – október ) od 20.00 hod. Pre žiakov 5. – 9. ročníka v zimnom období od 20.00 hod., v letnom období od 21.00 hod.

  6. Ako žiak základnej školy môžeš navštevovať iba podujatia vhodné pre mládež do 15 rokov.

  7. Požívanie akýchkoľvek drog, omamných látok, liehových nápojov a fajčenie je takisto zakázané / bližšie rozpísané v kapitole XVII. /.

 

 

 

XII. Režim dňa

 

 

V škole sa vyučuje podľa rozvrhu hodín schváleného riaditeľom školy.

Začiatok a koniec vyučovacej hodiny sa označuje zvonením.

 

Vyučovací čas je rozvrhnutý takto:

 

1. hodina 7.25 hod. – 8.10 hod.

2. hodina 8.20 hod. – 9.05 hod.

3. hodina 9.10 hod. – 9.55 hod.

4. hodina 10.10 hod. –10.55 hod.

5. hodina 11.00 hod. –11.45 hod.

6. hodina 12.15 hod. – 13.00 hod.

7. hodina 13.10 hod. – 13.55 hod.

8. hodina 14.05 hod. – 14.50 hod.

 

 

 

XIII. Dodržovanie školského poriadku

 

 

Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre všetkých žiakov školy. Za porušovanie školského poriadku nesieš osobnú zodpovednosť a môžeš byť:

 

- za menšie priestupky napomenutý

- za opakované a závažné priestupky pokarhaný riaditeľom školy s písomným oznámením

rodičom, alebo budeš mať zníženú známku zo správania.

 

 

Neospravedlnené hodiny :

 

1 –2 neospr. hod. – pokarhanie tr. učiteľom

2 – 5 neospr. hod. – pokarhanie riad. školy

do 15 neospr. hod. – 2 zo správania

nad 15 neosp .hod. – 3 zo správania

 

 

 

XIV. Práva a povinnosti žiakov

 

 

Práva žiaka

 

 1. Žiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva.

 2. Žiak má právo k danému učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu odpoveď.

 3. Žiak má právo na omyl.

 4. Žiak má právo určiť si spôsob skúšania a jeho prípravu. ( Musí ale splniť podmienku jednej ústnej odpovede počas klasifikačného obdobia).

 5. Žiak má právo na objektívne hodnotenie.

 6. Žiak má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov.

 7. Žiak má právo v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor na čokoľvek.

 8. Žiak má právo sedieť s kým chce, pokiaľ svojim správaním neruší učiteľa, alebo spolužiakov.

 9. Žiak má právo na prestávku, ako ju stanovuje vnútorný poriadok školy.

 10. Žiak má právo zvoliť si náplň prestávok, pokiaľ zachováva pravidlá bezpečnosti a neruší ostatných.

 

 

Povinnosti žiaka

 

 1. Žiak je povinný prichádzať na vyučovanie včas, čisto a hygienicky upravený.

 2. Zo školy odchádza bezprostredne po vyučovaní. Dlhšie môžu v škole zostávať len žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, zostávajú na krúžkoch alebo v ŠKD.

 3. V triede a v školských priestoroch je každý žiak povinný zachovávať čistotu a poriadok.

 4. Ak žiak úmyselne, alebo z nedbanlivosti poškodí školský majetok, jeho rodičia sú povinní škodu nahradiť.

 5. Pred začiatkom vyučovacej hodiny si žiak pripraví pomôcky potrebné pre príslušný predmet, prípadne sa prezlečie do športového, či pracovného úboru.

 6. Svoje miesto zaujme žiak pokojne po zvonení. Bez povolenia nesmie opustiť svoje miesto, ani učebňu.

 7. Počas vyučovania sedí pokojne, nevyrušuje a nerozptyľuje spolužiakov.

 8. Do školy je povinný nosiť pomôcky podľa pokynov učiteľa. Nie je dovolené nosiť do školy predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie, ani väčšie sumy peňazí, alebo osobné cenné predmety.

 9. Ak chce žiak odpovedať, alebo sa na niečo spýtať , prihlási sa zdvihnutím ruky, odpovedá až na vyzvanie učiteľa.

 10. Vyvolanému žiakovi nesmú ostatní žiaci našepkávať. Nie je dovolené opisovať pri písomných prácach.

 11. Ak sa žiak nemohol z vážnych dôvodov pripraviť na hodinu, ospravedlní sa vyučujúcemu na jej začiatku.

 12. Žiaci nesmú v priestoroch školy fajčiť, piť alkohol, ani hrať hazardné hry, nenosia a nepoužívajú omamné látky.

 13. Pri prestávkach sa žiak pohybuje primerane rýchlo, nesmie opustiť budovu školy, neruší a neobmedzuje spolužiakov.

 14. V školskej družine, školskom klube sa žiaci správajú podľa pokynov vychovávateľa bez dovolenia sa nevzďaľujú a neodchádzajú domov.

 

 1. V školskej jedálni sa žiaci zdržujú len počas podávania stravy, správajú sa disciplinovane, riadia sa pokynmi pedagogického dozoru.

 2. Na školských vychádzkach, výletoch, exkurziách sa žiaci riadia pokynmi vedúceho učiteľa a ostatných pedagogických pracovníkov.

 3. Ak žiak nemôže prísť do školy pre príčinu, ktorá je vopred známa, požiada jeho zákonných zástupcov o uvoľnenie z vyučovania.

 4. Neprítomnosť žiakov ospravedlní písomne, alebo ústne rodič v deň príchodu žiaka do školy, najviac 5 vyučovacích dní po sebe.

 5. Ak v rodine žiaka niektorý člen ochorie na nákazlivú chorobu, oznámi to žiak, alebo rodič bezodkladne riaditeľovi školy.

 6. Žiakovi nebude umožnená návšteva cudzích osôb vo vonkajších priestoroch a budove školy, okrem rodičov.

 

 

  

XV. Práva a povinnosti zákonných zástupcov

 

Práva zákonných zástupcov

 

 1. Rodičia, zákonní zástupcovia žiakov, bývalí žiaci školy, ostatní občania sa dobrovoľne zdržujú v Rade školy (ďalej len RŠ).

 2. RŠ je významnou formou aktívnej účasti občanov na riešení otázok výchovy a vzdelávania detí a mládeže a na riadení škôl a výchovných zariadení.

 3. Spolupracovať so školou, podporovať úsilie učiteľov o trvalé a hlboké vedomosti žiakov.

 4. Pomáhať škole pri výchove a vzdelávaní žiakov, predovšetkým v mimotriednej a mimoškolskej činnosti.

 5. Venovať veľkú starostlivosť výchove a vzdelávaniu žiakov k správnej voľbe povolania, pomáhať riešiť prípady žiakov z výchovnými problémami a spolupôsobiť pri ochrane detí a mládeže pred škodlivými vplyvmi.

 6. RŠ nezasahuje do výchovno – vzdelávacieho procesu školy, ale pomáha vytvárať podmienky pre jeho priaznivý priebeh a podporuje ho.

 7. Zákonný zástupca má právo informovať sa (konzultovať) o správaní a prospechu žiaka. Jedným s prostriedkov je žiacka knižka (alebo internetová žiacka knižka).

 8. Zákonný zástupca v prípade pochybností o správnosti klasifikácie žiaka, môžu do troch dní odo dňa, kedy sa dozvedeli výslednú známku, písomne požiadať riaditeľa školy, aby bol žiak preskúšaný pred komisiou.

 9. Zákonný zástupca v prípade potreby má právo požiadať ktoréhokoľvek pedagogického a odborného zamestnanca školy o odbornú radu, týkajúcu sa otázok výchovy a vzdelávania.

 10. V prípade potreby môže zákonný zástupca požiadať o uvoľnenie svojho dieťaťa z vyučovania v prípadoch, ktoré sú určené zákonom.

 11. Každý zákonný zástupca má právo voliť a byť volený ako zástupca triedy v rade rodičov.

 12. Zákonný zástupca má právo oboznámiť sa z výchovno – vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia a školských poriadkov.

 13. Zákonný zástupca má právo byť na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa, po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.

 

Povinnosti zákonných zástupcov

 

 

 

 1. Zákonný zástupca je povinný vytvoriť pre žiaka podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností.

 2. Dodržiavať podmienky výchovno – vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom.

 3. Má povinnosť informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťata, jeho zdravotných problémoch alebo iných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania.

 4. Zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa na plnenie školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas. Dôvody neprítomnosti žiaka na výchove a vzdelávaní doloží v súlade so školským poriadkom.

 5. Zákonný zástupca má povinnosť uhradiť škodu, ktorú žiak spôsobil.

 6. Ak sa žiak nemôže záčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole príčinu jeho neprítomnosti.

 7. Neprítomnosť, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch, škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa. Ak neprítomnosť žiaka trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce dni, predloží žiak, zákonný zástupca potvrdenie od lekára. Vo výnimočných prípadoch môže ospravedlniť žiaka rodič.

 

 

 

 

 

 

XVI. Postup pri podozrení na výskyt prenosného parazitného ochorenia

 

 

 1. Pri akomkoľvek podozrení učiteľa na možný výskyt vší ( dieťa sa škriabe, je nepokojné...) oznámi túto skutočnosť vedeniu školy a zákonnému zástupcovi žiaka. Zákonný zástupca je povinný prísť po žiaka do školy ( resp. niektorý z rodinných príslušníkov)

 2. Triedny učiteľ odporučí zákonnému zástupcovi navštíviť obvodného lekára za účelom potvrdenia diagnózy zavšivenia a podľa jeho pokynov zabezpečiť odvšivavenie.

 3. Vedenie školy informuje všetkých rodičov ( zvolaním rodičovských združení, zápisom do žiackej knižky), že na škole sa vyskytli vši. Zároveň budú rodičia informovaní, že učitelia školy, s cieľom zabrániť ďalšiemu šíreniu sa tohto ochorenia a v súlade s regionálnym úradom verejného zdravotníctva odsúhlaseným prevádzkovým poriadkom školy, budú v žiackych kolektívoch vykonávať, preventívne opatrenia. Vedenie školy tiež požiada rodičov o súčinnosť, tzn. aby taktiež priebežne kontrolovali vlasy u svojich detí.

 

 

 

XVII. Opatrenie proti užívaniu a šíreniu legálnych
 
a nelegálnych drog medzi žiakmi v školskom prosredí
 

 

Preventívne opatrenia

 

 1. Práva žiakov (vychádzajúce z Dohovoru OSN o právach dieťaťa):

 

  1. na štúdium, pobyt a  pohyb v zdravom prostredí počas štúdia;

  2. na ochranu pred zneužívaním návykových látok;

  3. na získanie informácií o zdravom životnom štýle a negatívnych dopadoch zneužívania návykových látok;

  4. na vyjadrenie sa a vlastnú obhajobu v prípade podozrenia zo zneužitia návykových látok.

 

 1. Povinnosti žiakov:

 

a / dodržiavať Školský poriadok školy,

podrobiť sa toxikologickému vyšetreniu v zdravotníckom zariadení, ak je dôvodné podozrenie, že žiak je pod vplyvom návykovej látky v škole alebo pri

b/ činnostiach organizovaných (táto povinnosť sa aplikuje v praxi v súlade so zákonom č. 219/1996 a zákonom č.576/2004).

 

 

 

 

 

 

 1. Žiakom je zakázané:

 

 1. fajčiť v priestoroch školy,  pri podujatiach organizovaných školou a v mimovyučovacom čase ;

 2. prinášať do školy alebo na podujatia organizované školou alkoholické nápoje, návykové látky (drogy) a iné zdraviu škodlivé látky, požívať ich  alebo byť pod ich vplyvom,

 3. prechovávať návykové látky v škole, areáli školy, ako aj na akciách organizovaných školou;

 4. prinášať a distribuovať (dávať, predávať) alkohol a iné návykové látky (drogy) ďalším osobám, v škole alebo pri podujatiach organizovaných školou.

 

 

Výchovné opatrenia pri porušení preventívnych opatrení

Tieto porušenia prerokuje pedagogická rada a navrhne riaditeľovi výchovné opatrenie. V prípade potreby môže odporučiť žiaka do odbornej starostlivosti Centra pedagoggicko-psychologického poradenství a prevencie, resp. psychiatra alebo Centra pre liečbu drogových závislostí.

 

 

Výchovné opatrenia

 

 

 

a) pokarhanie riaditeľom školy

 

Výchovné opatrenie sa uplatňuje pri:

 1. fajčení v priestoroch školy,  pri podujatiach organizovaných školou a v mimovyučovacom čase ;

 2. prinášaní alkoholických nápojov, návykových látok (drog) a iných zdraviu škodlivých látok do školy alebo na podujatia organizované školou .

 3. požívaní alkoholických nápojov, návykových látok (drog) a iných zdraviu škodlivých látok v škole alebo na podujatiach organizovaných školou,

 4. Zistení, že žiak je  pod vplyvom alkoholických nápojov, návykových látok (drog) a iných zdraviu škodlivých látok,

 5. distribuovaní (dávaní, predávaní) alkoholu a iných návykových látok (drog) ďalším osobám, v škole alebo pri podujatiach organizovaných školou.

 

Pri opakovanom porušovaní školského poriadku nasleduje návrh na zníženú známku zo správania podľa závažnosti přestupku. Pokarhanie riaditeľom školy a znížené známky zo správania sa vždy prerokujú na zasadnutí pedagogickej rady, o každom výchovnom opatrení sa hlasuje osobitne. O navrhnutých výchovných opatreniach sú zákonní zástupcovia žiakov písomne informovaní.

 

Záverečné ustanovenia

 

 • Každý prípad porušenia školského poriadku je povinný prerokovať so žiakom jeho triedny učiteľ alebo vedúci pedagogický pracovník (riaditeľ, zástupca riaditeľa ).

 • O prerokovaní sa vždy vyhotoví písomný záznam, ktorý sa bude evidovať v spise žiaka. Záznam sa zašle zákonnému zástupcovi.

 • Žiakovi sa musí dať možnosť vyjadriť sa k veci a uviesť dôvody na jeho obhajobu. Záznam obsahuje stanovisko dotknutého žiaka, stručný popis skutku, prípadné stanoviská ďalších osôb, ktoré môžu prispieť k  bližšiemu objasneniu skutkovej podstaty.

 • Stanovisko žiaka sa nevyžaduje, pokiaľ bez vážnych príčin sa tento odmieta vyjadriť k veci, alebo mu to nedovoľuje momentálny stav a  prípad možno spoľahlivo zistiť iným spôsobom (lekárskym vyšetrením). Odoprenie podpisu na písomnom zázname je potrebné zaznamenať aj s uvedením tohto dôvodu.

 

 

 

 

 

 

ZÁPISNICA

o závažnom porušení Školského poriadku

 

 

Meno a priezvisko žiaka: Trieda:

 

Dátum priestupku: Čas zistenia priestupku:

 

Osoby zúčastnené na priestupku:

 

 

Popis udalosti (z pohľadu dotknutej osoby):

(tu sa opíše priebeh udalosti z pohľadu dotknutého žiaka: ako, kde a s kým sa to stalo)

 

 

 

 

 

 

Popis priestupku ( z pohľadu oprávnenej osoby):

( učiteľ, osoba, ktorá zistila priestupok)

 

 

 

 

 

Mená osôb prítomných pri vyhotovení zápisnice (svedkovia):

 

 

 

 

Zápisnicu som si riadne prečítal/la, rozumiem jej a na znak súhlasu z jej obsahom podpisujem:

Miesto:_____________ dátum:___________ a čas vyhotovenia zápisnice: __________

 

 

______________ _______________ ______________ ______________

dotknutá osoba oprávnená osoba svedok 1 svedok 2

 

 

Dôvod, prečo odmietla podpísať dotknutá osoba zápisnicu:

 

 

Poznámka: za závažné porušenie školského poriadku sa pokladá previnenie, pri ktorom dostáva žiak pokarhanie od riaditeľa školy alebo návrh na zníženú známku zo správania.

 

 

 

 

 

Z Á P I S

o zadržaní veci

(alkohol, tabak)

 

 

Dňa ....................... bol počas vyučovania u žiaka............................................................................

ročník ................., nájdený tabak v množstve ...................................., alkohol v množstve ..........................

 

Vzhľadom na to, že podľa Školského poriadku v škole platí zákaz fajčenia a požívania alkoholických nápojov, vrátane nosenia tabaku a alkoholu do školy, bol tabak.............................................

(uviesť množstvo a značku) alebo alkohol ......................................................(uviesť množstvo a značku)

zadržaný a uložený ..........................................................(uviesť miesto uloženia).

 

 

 

................................... ....................................................

podpis toho, kto látku zadržal svedok 1

 

......................................................

svedok 2

Ak možno dôvodne predpokladať, že sa skutok , ktorým maloletý (mladistvý) porušuje školskú disciplínu bude opakovať, zadržaný tabak alebo alkohol nemožno vrátiť žiakovi po skončení vyučovania alebo uplynutí určitej doby, zadržané predmety budú buď komisionálne zničené alebo vrátené zákonným zástupcom maloletého (mladistvého).

 

Odovzdal – riaditeľ alebo pedagogický zamestnanec: .......................................................................

 

Prevzal – podpis prevzatia zákonným zástupcom žiaka: ..................................................................

 

Dátum: ............................................................

 

 

XVIII. Prevencia a riešenie šikanovania na škole

 

.

Charakteristika šikanovania

 

Šikanovaním je akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktorých zámerom je ublíženie inému žiakovi alebo žiakom, ich ohrozovanie alebo zastrašovanie. Ide o cielené a opakované použitie násilia voči žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa nevedia alebo nemôžu brániť. Šikanovanie môže zanechať následky na psychickom a fyzickom zdraví.

 

Znaky šikanovania

 • úmysel bezprostredne smerujúci k fyzickému alebo psychickému ublíženiu druhému,

 • agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov,

 • opakované útoky,

 • nevyrovnaný pomer síl medzi agresorom a obeťou.

Prejavy šikanovania

  • fyzické útoky,

  • urážlivé prezývky,

  • nadávky,

  • posmech,

  • tvrdé príkazy vykonať určitú vec proti svojej vôli,

  • odcudzenie veci,

  • prehliadanie a ignorovanie obete

 

Z hľadiska priestupkového zákona môže šikanovanie napĺňať skutkovú podstatu priestupkov (proti

občianskemu spolunažívaniu, proti majetku).

 

Z hľadiska trestného zákona môže šikanovanie naplniť skutkovú podstatu trestného činu

(prečin alebo zločin – ohováranie, nebezpečné vyhrážanie, ublíženie na zdraví, obmedzovanie osobnej

slobody, nátlak, vydieranie, lúpež, krádež, poškodzovanie cudzej veci, neoprávnené užívanie cudzej veci).

Páchateľom trestného činu je ten, kto trestný čin spáchal sám. Za spolupáchateľstvo trestného činu sa

považuje, ak bol trestný čin spáchaný spoločným konaním dvoch alebo viacerých osôb.

 

Trestne zodpovedný je ten, kto v čase spáchania činu dovŕšil 14. rok veku.

 

Pedagogický zamestnanec, ktorému bude známy prípad šikanovania a neprijme v tomto smere žiadne opatrenie, vystavuje sa riziku trestného postihu.

 

 

Svojim konaním môže naplniť i skutkovú podstatu trestného činu – neprekazenia, neoznámenia trestného činu alebo ublíženia na zdraví a to tak, že inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví tým, že poruší oznamovaciu povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, postavenia, či funkcie.

 

 

 

Prevencia šikanovania

1. Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách.

2. V rámci účinnej prevencie šikanovania škola:

a) bude vytvárať priaznivú klímu v škole,

b) zabezpečí úzku spoluprácu medzi žiakmi, zamestnancami školy a rodičmi, jasne vymedzí možnosť oznamovať aj zárodky šikanovania (pri zachovaní dôvernosti oznámení ),

c) školským poriadkom jasne stanoví pravidlá správania vrátane sankcií za ich porušovanie, bude viesť písomnú dokumentáciu o riešení konkrétnych prípadov šikanovania,

d) v súlade s pracovným poriadkom zaistí zvýšený dozor pedagogických zamestnancov cez prestávky, pred začiatkom vyučovania, po jeho skončení, v čase záujmovej a mimoškolskej činnosti v priestoroch kde by mohlo dôjsť k šikanovaniu (záchody, šatne...),

e) pre pedagogických zamestnancov a rodičov bude organizovať semináre s odborníkmi

zaoberajúcimi sa danou problematikou,

f) bude informovať verejnosť o tom, čo robiť v prípade, keď sa dozvedia o šikanovaní (poskytnutie kontaktov na inštitúcie, ktoré sa šikanovaním zaoberajú),

g) zabezpečí vzdelávanie triednych učiteľov, koordinátorov prevencie a výchovných

poradcov v oblasti prevencie šikanovania,

h) pri riešení problémov so šikanovaním bude úzko spolupracovať s odborníkmi príslušného centra výchovnej a psychologickej prevencie,

i) je stanovená oznamovacia povinnosť pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom okamžite upozorniť na problémy šikanovania vedenie školy, ktoré bude bez meškania problém riešiť a každej obeti poskytne okamžitú pomoc.

 

Spolupráca školy s rodičmi žiakov

1. Pri podozrení zo šikanovania škola predvolá zákonných zástupcov obete i agresorov na pohovor s riaditeľkou školy v prítomnosti výchovného poradcu alebo koordinátora prevencie, z ktorého sa vyhotoví písomný zápis.

2. Upozorní rodičov, aby sledovali možné príznaky šikanovania a ponúkne im pomoc.

3. Zabezpečí taktný prístup a zachovanie dôvernosti informácií zo strany pedagogických zamestnancov.

 

 

Spolupráca školy s inými inštitúciami

 

 

V rámci prevencie šikanovania škola úzko spolupracuje s:

  • CPPPaP,

  • riadi sa opatreniami a odporúčaniami Štátnej školskej inšpekcie a CPPPaP.

Pri podozrení, že šikanovanie naplnilo skutkovú podstatu priestupku alebo trestného činu je riaditeľka

školy povinná bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť:

  • príslušnému útvaru policajného zboru,

  • orgánu sociálno-právnej ochrany.

 

Výchovné opatrenia

 

a) pokarhanie riaditeľom školy

Výchovné opatrenie sa uplatňuje pri zistení šikanovania v priestoroch školy a v školskom areáli, počas vyučovacích hodín, počas prestávok,  pri podujatiach organizovaných školou a v mimovyučovacom čase.

 

Pri opakovanom porušovaní školského poriadku nasleduje návrh na zníženú známku zo správania podľa závažnosti priestupku. Pokarhanie riaditeľom školy a znížené známky zo správania sa vždy prerokujú na zasadnutí pedagogickej rady, o každom výchovnom opatrení sa hlasuje osobitne. O navrhnutých výchovných opatreniach sú zákonní zástupcovia žiakov písomne informovaní.

 

 

 

Metódy riešenia šikanovania školou

 

 

 

1. Zaistenie ochrany obetiam.

2. Rozhovor so žiakmi, ktorí na šikanovanie upozornili, rozhovor s obeťou, s agresormi.

3. Nájdenie vhodných svedkov (individuálne, prípadne konfrontačné rozhovory so svedkami) NIKDY NEKONFRONTOVAŤ OBETE A AGRESOROV !!!

Zabránenie agresorom krivo vypovedať, izolovanie, neumožnenie dohody na spoločnej výpovedi.

4. Kontaktovanie rodičov alebo zákonných zástupcov.

5. Kontaktovanie centra výchovného a psychologického poradenstva alebo diagnostického centra.

6. Poskytnutie podpory obeti.

7. Nahlásenie závažnejšieho prípadu šikanovania polícii.

 

 

OPATRENIA

Pre obete:

 

1. Odporúčanie rodičom obetí vyhľadať individuálnu odbornú starostlivosť.

2. Zorganizovanie skupinového intervenčného programu riaditeľkou školy v spolupráci s centrom výchovného a psychologického poradenstva.

 

 

Pre agresorov:

1. Odporúčanie rodičom agresorov vyhľadať individuálnu odbornú starostlivosť.

2. Udelenie výchovného opatrenia – napomenutie a pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie

riaditeľkou školy, zníženie známky zo správania.

3. Preloženie žiaka do inej triedy (ak to podmienky školy dovoľujú).

4. V mimoriadnych prípadoch:

· odporučenie rodičom umiestniť žiaka na dobrovoľný diagnostický pobyt do príslušného

diagnostického centra alebo liečebno-výchovného sanatória,

· oznámenie príslušnému ÚPSV a R – odbor sociálno-právnej ochrany detí za účelom využitia

nutných výchovných opatrení v prospech maloletých v zmysle zákona č. 195/1998 o sociálnej

pomoci, v znení neskorších predpisov,

· oznámenie príslušnému útvaru policajného zboru SR, ak došlo k závažnejšiemu prípadu

šikanovania, pri ktorom je podozrenie, že bol spáchaný trestný čin.

 

 

Rešpektovanie školského poriadku Ti prinesie úctu, vážnosť a uznanie u učiteľov i spolužiakov a zaslúženú odmenu.

 

 

 

Prerokované na PR dňa 6.10.2011

Prerokované na Rade školy dňa 6.10.2011

 

 

Mgr.Darina Šprláková,riad.školy.

 

 

 

 

Copyright © 2017 Základná škola s Materskou školou Michal nad Žitavou Rights Reserved.