Späť na začiatok

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Máte doma školáka ? Tak na toto sa pripravte : Skoré vstávanie , príprava desiaty , vodenie do krúžkov, domáce úlohy, učenie.

Michal nad Žitavou

Základná škola s Materskou školou

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Neoddeliteľnou súčasťou našej školy je aj Školský klub.

V školskom roku 2018/2019bude prevádzka realizovaná počas vyučovacích dní od 10.55 do 16.00 hodinypre deti 1. až 5. ročníka. Deti sa zaraďujú vždy na jeden školský rok na základe písomnej prihlášky podanej ich zákonnými zástupcami. Rozsah dennej dochádzky prihláseného dieťaťa a spôsob odchodu z klubu detí uvedie zákonný zástupca v prihláške dieťaťa. Zmeny v spôsobe odchodu oznamuje zákonný zástupca písomne. Vychovávateľka uvoľní dieťa len na základe písomného oznámenia zákonného zástupcu.

Činnosť ŠKD sa realizuje podľa výchovno-vzdelávacieho programu s názvom Štvorlístok “ (HRA – VEDOMOSTI– SCHOPNOSTI– OCHRANA ZDRAVIA A PRÍRODY).

ŠKD je podľa obsahovej stránky zameraný na tieto činnosti:

  • ODPOČINKOVÁ A RELAXAČNÁ ČINNOSŤ – uskutočňuje sa bezprostredne po obede (spoločenské hry, voľné čítanie, počúvanie hudby, kreslenie).

  • REKREAČNÁ ČINNOSŤ – má charakter pohybových činností (telovýchovné, športové aktivity, vychádzky).

  • ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ pomáha uspokojovať a rozvíjať mimoriadne schopnosti, nadanie, talent detí podľa záujmov (výtvarná, pracovná, športová, hudobná, literárna, prírodovedná, spoločensko–vedná).

  • PRÍPRAVA NA VYUČOVANIE – umožňuje hravou formou, hlavne pomocou didaktických hier precvičiť vedomosti nadobudnuté na vyučovaní, vedie deti k samostatnosti, zodpovednosti a usilovnosti.

Výška mesačného príspevku v ŠKD na jedno dieťa je 5 eur: uhrádza sa do 10. dňa v mesiaci. Žiaka možno v priebehu školského roka prihlásiť a odhlásiť z ŠKD vždy 3 dni pred ukončením mesiaca. Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD. Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.

 

Vychovávateľka:Martina Bednáriková

 

 

Copyright © 2019 Základná škola s Materskou školou Michal nad Žitavou Rights Reserved.