Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Michal nad Žitavou

V školskej jedálni poskytujeme stravu pre deti :

MŠ- desiata - obed – olovrant

žiakov I. stupňa - obed

žiakov II. stupňa - obed

zamestnanci ZŠ, MŠ – obed

Stravník je povinný vyplniť záväznú prihlášku podpísanú zákonným zástupcom- rodičom.

Naša Školská jedáleň sa zapája do projektov na podporu zdravého životného štýlu prostredníctvom zdravej výživy.

Sme zapojení do programu. Mliečna liga Danone a získali sme certifikát za spoluprácu s touto firmou.Informácie pre stravníkov:V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonný zástupca dieťaťa uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie v nadväznosti na Finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo vydaných Ministerstvom školstva SR s účinnosťou od 1.9.2011 takto:Úhrada nákladov na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín:

1. DETI MŠ : desiata - 0,26 Eur

obed - 0,64 Eur

olovrant - 0,22 Eur

k stravnej jednotke za každý mesiac stravovania 3Eur/mesiac

2. ŽIACI ZŠ: obed pre 1. -4. roč. 0,95 Eur

obed pre 5.- 9. roč. 1,01 Eur

k stravnej jednotke za každý mesiac stravovania 3Eur/mesiac

3. ZAMESTNANCI : obed 1,12EurObedy pre stravníkov ZŠ sa vydávajú počas obedovej prestávky od 11.15 h. do 12.15 h.Rodič je povinný odhlásiť dieťa zo stravy osobne alebo telefonicky na č. 035 6596134 od 7.00 h do 8.00 h.Úhrada stravného do 10 dňa v mesiaci u vedúcej ŠJ p. ŠplehovejAlergény v potravináchNa základe Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 1187/2004-100 o označovaní potravín v znení výnosu č. 1761/2005-100 a výnosu č. 3069/2005-100 je povinnosťou školských jedální informovať rodičov o obsahu alergénov v potravinách.

Zoznam alergénnych zložiek: 1. obilniny obsahujúce lepok (pšenica, raž, jačmeň, špalda, kamut) a výrobky z nich

 2. kôrovce a výrobky z nich

 3. vajcia a výrobky z nich

 4. ryby a výrobky z nich

 5. sója a výrobky zo sóje

 6. mlieko a výrobky z mlieka

 7. orechy a výrobky z orechov, ktorými sú mandle, lieskové orechy, vlašské orechy, kešu, pekanové orechy, para orechy, pistácie, makadomové orechy

 8. zeler a výrobky zo zeleru

 9. horčica a výrobky z nej

 10. sezamové semená a výrobky z nich

 11. oxid siričitý a siričitany ( o koncentrácii viac ako 10 mg/l).

Dozor v školskej jedálni zabezpečujú pedag. zamestnanci.Povinnosti dozorkonajúceho učiteľa:Je povinný dostaviť sa do jedálne tak, aby si začal plniť povinnosti dozoru pri príchode žiakov do jedálne. Zodpovedá za poriadok, bezpečnosť a dodržiavanie hygieny počas výdaja a konzumácie stravy, dbá o disciplinovaný a bezpečný obchod žiakov z jedálne.Povinnosti žiaka v školskej jedálni: 1. Na začiatku školského roka vypíšeš prihlášku na stravovanie v ŠJ. Stravné vyplatíš podľa pokynov vedúcej ŠJ.

 2. Obedová prestávka je po 5.vyuč.h od.11.45 do 12.15.Pre žiakov, ktorí končia vyučovanie 4. hodinou od. 10.55 h do 11.10 h.

 3. Do jedálne vchádzaš slušne na pokyn dozor konajúceho učiteľa a zaradíš sa do radu. Pred vstupom do ŠJ si v šatni odložíš tašku a vetrovku ( iný vrchný odev).

 4. V jedálni si sadni na voľné miesto. Počas stolovania i celého pobytu v ŠJ sa správaj kultúrne, nebehaj, nevykrikuj.

 5. Po obede zanechaj svoje miesto v poriadku, odovzdaj podnos s riadom na určené miesto a opusti ŠJ. 

Vedúca ŠJ: p. Anna Šplehová