Späť na začiatok

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Máte doma školáka ? Tak na toto sa pripravte : Skoré vstávanie , príprava desiaty , vodenie do krúžkov, domáce úlohy, učenie.

Michal nad Žitavou

Základná škola s Materskou školou

Vzdelávací program : Sme tvorcami budúcnosti  

Stupeň vzdelania ISCED 1

Dĺžka štúdia : 4 roky

Vyučovací jazyk: slovenský jazyk 

Študijná forma – denná

Druh školy: štátna plnoorganizovaná základná škola  

 

Predkladateľ: ZŠ s MŠ Michal nad Žitavou

Názov školy  : ZŠ s MŠ Michal nad Žitavou

 Adresa : 941 61 Michal nad žitavou  276

 IČO 037863959

Riaditeľ školy: Mgr.Darina Šprláková

Koordinátori  pre tvorbu ŠVP : Mgr.Anna Malíková

                                                 Mgr.Emília Zeleňáková

                                                 Mgr.Mária Klimanová

                                                 Mgr.Zdenka Cubínková

Ďalšie kontakty :  č.t. :  035/6596115

 

Zriaďovateľ:  OÚ Michal nad Žitavou

Názov OÚ Michal nad Žitavou

Adresa 941 61 Michal nad Žitavou č. 160

Kontakty :  č.t.  : 035/6596122

 

  Platnosť dokumentu :                               Podpis  riaditeľa :                                                 

 

 

 

 

I.                   Všeobecná charakteristika školy

 

 1. Veľkosť a charakteristika školy

 

Škola je sa nachádza v obci Michal nad Žitavou mimo hlavnej komunikácie, situovaná do príjemného parkového prostredia.

Základná škola je plne organizovanou školou s právnou subjektivitou.Pôvodná kapacita je do 200 žiakov. V dôsledku nepriaznivého demografického vývoja sa v súčasnosti zara

ďuje k školám do 150 žiakov.

Škola má odbornú  PC učebńu,dielňu,školskú kuchynku a školskú  a knižnicu .

K vonkajšiemu areálu patrí telocvičňa ,školská jedáleń a multifunkčné ihrisko.

Naďalej si škola zachováva 9 ročníkov  s deviatimi triedami.

Hlavnou činnosťou školy je výchova a vzdelávanie žiakov žiakov vo veku 6 – 15 rokov v povinnej desaťročnej dochádzke.Škola ponúka predovšetkým kvalitnú výchovu a vzdelávanie.Snahou je,aby úroveň vzdelávania aj napriek spoločenským trendom nepoklesla.

Výchovno – vzdelávací proces sa realizuje v súlade  s platnými učebnými plánmi a osnovami.V minulom školskom roku sa vyučovalo podľa učebných plánov pre 1. – 9 ročník ZŠ,ktoré schválilo MŠ SR 12.mája 2003,číslo 520/2003 – 41 s platnosťou od 1.9.2003 v 2. -9.ročníku.V  1. a 5. ročníku sa vyučovalo podľa učebného plánu ŠkVP

Na škole pracujú krúžky rôzneho zamerania pod vedením skúsených pedagógov.Žiaci v rámci tohto druhu vzdelávania majú možnosť rozvíjať svoje zručnosti a talent  v ručných prácach,tanci,športe,v práci s počítačom,v literárnej a dramatickej tvorbe.

 

 

 

 

 1. Charakteristika žiakov

 

Školu  navštevujú žiaci z obcí Michal nad Žitavou a Kmeťovo, ktoré tvoria jeden školský obvod. V ostatnom období sa do školy prihlasujú aj žiaci z Martinovej a Mane.

Získavame skúsenosti so vzdelávaním žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ktorých počet každoročne narastá.Sú vzdelávaní v bežných triedach

Vzniknuté problémy riešime cez ŠpPP a výchovného poradcu.

Medzi žiakmi sú aj žiaci  zo sociálne znevýhodneného prostredia.Týmto žiakom sa snažíme vytvárať vhodné prostredie na učenie a vhodnými metódami posilňovať ich sebavedomie.

 

 

 1. Charakteristika pedagogického zboru

 

 

Škola ponúka predovšetkým  výchovne vyvážené prostredie,v ktorom žiak je pre učiteľa partnerom.Učíme deti,aby sa nebáli povedať svoj názor.

Každý rok vedenie školy zabezpečuje potrebný počet učiteľov vzhľadom na veľkosť školy. V prvom rade kladie dôraz , aby všetci vyučujúci mali potrebné pedagogické vzdelanie vyplývajúce zo zákona o verejnom záujme a spĺňali odbornosť vyučovania.

Na škole je zriadená funkcia výchovného poradcu , koordinátorov pre projekty uvedené v časti 5. Ich počet sa každoročne mení v súvislosti s realizovanými projektmi.

V základnej škole pracuje veľmi vyrovnaný,profesionélne zdatný tím pedagógov,ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a aprobáciu pre dané predmety.Na vúučbu jazykov žiakov II.st. / anglický a ruský jazyk / máme kvalifikovaných pedagógov,na výučbu anglického jazyka na I. st. si 2 pedagógovia dopĺňajú kvalifikáciu.

Vyučovanie náboženskej výchovy realizujeme prostredníctvom externých učiteľov.

Vedenie školy podporuje rôzne formy vzdelávania učiteľov. / doplňujúce a rozširujúce štúdium zamerané hlavne na vyučovanie cudzích jazykov a funkčnej gramotnosti v informačných technológiách.

 

 

 1. Procedúry vnútorného riadenia školy

 

ZŠ s MŠ vykonáva svoju činnosť ako samostatný právny subjekt.Od 27.3.2002 je na základe zriaďovacej listiny vydanej Okresným úradom v Nových Zámkoch štátnou rozpočtovou organizáciou.

Vedenie školy tvorí : Riaditeĺ školy

                                  Zástupca  riaditeľa školy

                                  Zástupca riaditeľa školy pre MŠ

Na škole pracuje výchovná poradkyňa,správca PC, pracovníčka PaM a účtovníčka.

V škole pracuje 1 MZ,2 PK / prírodovedná a humanitná /,2 koordinátori ENV,2 koordinátori protidrogovej prevencie a správcovia kabinetov.

Pri ZŠ sú zriadené samosprávne orgány Rada školy a ZO SRRZ.

                                 

 

 1. Organizácia prijímacieho konania

 

Zatiaľ škola nemá žiadne špecifické požiadavky na žiakov.

 

 

 1. Dlhodobé projekty a aktivity školy

 

Škola má vypracované dlhodobé projekty: INFOVEK , Škola podporujúca zdravie, Protidrogová prevencia, Výchova k manželstvu a rodičovstvu , Environmentálna výchova  Regionálna výchova. Pravidelne škola vypracúva krátkodobé projekty, ktoré predkladá na schválenie.

/ Jazykové laboratórium, Zdravie v školách, Digitálni štúrovci, Nech sa nám netúlajú, Otvorená škola – oblasť športu, Mliečna liga – DANONNE, ... /

 

  Súťaže, projekty, programy ISCED 1

 

    Zabezpečujeme školské kolá súťaží, zapájame sa do okresných kôl. Prípravu na okresné kolá organizujeme s dostatočným predstihom, skvalitňujeme prípravu a využívame poznatky z minulých ročníkov. Zapájame sa do nasledovných súťaží.

 

Výtvarné:

 

-          Vesmír očami detí

-          Iné - / podľa ponúk, ktoré prídu na školu /

 

Literárne:

 

- Šaliansky Maťko                                                          

- Prednes poézie a prózy- Hviezdoslavov Kubín

 

Matematické:

                                                           .

-          Pytagoriáda                                                                          

-          Matematická   olympiáda                                       

 

Enviroprojekty:

 

   - Zapájame sa do zberu papiera a iných druhotných surovín . Snažíme sa, aby sa zapojilo čo najviac žiakov.

                       

   - Naďalej  realizujeme úlohy z projektu " Škola podporujúca zdravie " na naše podmienky.

-   Využívame vyučovanie v prírode, zážitkové formy vyučovania, aktivity ku zlepšovaniu pozornosti, pamäte a kooperácie, rozvoj kritického myslenia, úctu a tolerancie k druhým.

-  Vytvárame estetické podmienky vzdelávania a výchovy, skrášľujeme triedy, školu, aktualizujeme nástenky.

-     Dodržujeme stredu ako odpočinkový deň

-          Deti  dostávajú ovocie a ovocnú šťavu,projekt „Školské ovocie“.

-          Realizujeme  Mliečnu ligu Danone .

 

                                                                  

 

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti

 

 

Vianočné zvyky a tradície - projekt zameraný na priblíženie vianočných tradícií

 

Školský karneval

 

Deň v maskách - vyučovanie v mikulášských maskách

 

Deň otvorených dverí pre rodičov- projekt zameraný na prezentáciu inovácií vo vyučovaní

 

Zápis prvákov-  kultúrny program a príprava darčekov na zápis prvákov

 

Deň matiek - kult. program

 

Plody z našej záhrady- jesenná výstava plodov v spolupráci s rodičmi

 

 

 

 

 

 1. Spolupráca s rodičmi a ostatnými subjektmi

 

Aby škola zabezpečila požiadavky širokej verejnosti a rodičov, úzko spolupracuje s Radou školy a Rodičovským združením, ktoré je členom Slovenskej rady RZ.

RZ sú organizované formou plenárnych a triednych schôdzí , v prípade potreby zasadá mimoriadne RZ, pravidelne organizujeme Deň otvorených dverí pre rodičov a širšiu verejnosť. Riaditeľka školy je  prizývaná  na zasadnutia Rady školy a Obecného zastupiteľstva ,kde referuje o aktuálnom dianí v škole.

Škola úzko spolupracuje s TJ , SČK a inými spoločenskými organizáciami v obci.

Z našej činnosti vyplýva nevyhnutná spolupráca s pedagogicko-psychologickou poradňou a ŠpPPP, pravidelne ich pracovníkov pozývame na besedy so žiakmi a učiteľmi našej školy.

V rámci prevencie proti násiliu a zvyšujúcej sa agresivite na školách a posilnenia dopravnej výchovy každoročne organizujeme pre žiakov , rodičov a učiteľov besedy s príslušníkmi PZ..

Aby aj žiaci na I. stupni získali základné komunikatívne zručnosti z cudzieho jazyka , škola spolupracuje s Akadémiou vzdelávania v Nových Zámkoch.

 

 

 1. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy

 

V objekte školy sa nachádzajú tri budovy – telocvičňa , budova ZŠ a budova MŠ so ŠJ.

V suteréne sú šatne pre žiakov a kotolňa. Na prízemí sa nachádza riaditeľňa, zástupcovňa, zborovňa, tri učebne, jeden kabinet, dielňa a sociálne zariadenia. Na poschodí je šesť učební, dva kabinety, cvičná kuchynka, učebňa výpočtovej techniky s dvanástimi počítačmi, videom, DVD prehrávačom , dataprojektorom, interaktívnou tabuľou  a televíznym prijímačom. Technické vybavene a ostatné pomôcky na vyučovanie pravidelne obnovujeme a vymieňame za modernejšie.

Do parkového prostredia  v  exteriéri školy je situovaná učebňa v prírode,korú využívame v teplajších mesiacoch.

Telocvičňa sa nachádza v samostatnej budove .Súčasťou je  sociálne zariadenie,ktoré bude potrebné  v dohľadnej dobe rekonštruovať Bolo by ekonomické vybaviť telocvičňu samostatným plynovým kotlom na kúrenie a ohrev vody. Na školskom dvore je vybudované multifunkčné ihrisko a doskočište. 

V budúcnosti   plánujeme vybudovať ešte atletickú dráhu.

 

 

 1. Škola ako životný priestor

 

Škola dlhodobo realizuje projekt ŠPZ , čím prispieva k príjemnému, upravenému a estetickému školskému prostrediu. Vytvárame zdravé prostredie pre činnosť žiakov a všetkých pracovníkov školy. Areál školy je situovaný do tichého prostredia dotváraného urastenou faunou a flórou. Pre žiakov sme vybudovali  aj učebňu v prírode.

Priestory školy vhodne dotvárajú nástenky a kvetinová výzdoba. Informovanosť žiakov zabezpečujeme aj školským rozhlasom.

Dôraz kladieme na budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom, medzi žiakmi a pedagógmi a budovanie dobrých medziľudských vzťahov v pracovnom kolektíve.

Šikanovanie,ktoré sa v  posledných rokoch rozšírilo na školách ,na našej škole netolerujeme.Tento problém riešime komplexne / rôzne preventívne programy,stretnutia so školskou psychologičkou,s  príslušníkmi polície,primárna prevencia na triednických hodinách,výchovný koncert ... / Žiakov učíme riešiť konflikty kultivovaným spôsobom,stimulujeme postoje a hodnotový systém žiakov rozvíjaním sociálo – psychologických zručností v procese zážitkového učenia pozitívne meníme správanie detí.

 

 

 

 

 1. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

 

Škola vytvára pre žiakov a zamestnancov bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky pre prácu. Žiaci sú oboznamovaní prostredníctvom triednych učiteľov a školského rozhlasu s vnútorným poriadkom školy , s bezpečnosťou  a ochranou zdravia pri práci. Vhodnými aktivitami zabezpečujeme dopravnú výchovu žiakov.

Uskutočňujú sa vstupné a priebežné školenia pracovníkov BOZP a PO .

Podľa plánu sa konajú predpísané revízie s následným odstraňovaním zistených nedostatkov. Činnosť koordinuje bezpečnostný technik.

 

 

II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu

 

 

 1. Pedagogický princíp školy / vlastné ciele výchovy a vzdelávania/

 

 

Našim zámerom je poskytnúť dobrý základ pre postupné rozvíjanie kľúčových spôsobilostí žiakov ako základu všeobecného vzdelávania. V tomto veku je pre deti dôležitá programová možnosť získať vlastnými aktivitami bohaté skúsenosti a zážitky z hrového a učebného prostredia rovesníkov. Vytvoríme priateľskú a ústretovú klímu, ktorá podnecuje žiakov k činnostiam poznávania, konania, hodnotenia a dorozumievania sa i porozumenia si, ktoré podporujú učenie sa a žiakovu osobnosť .Budeme pripravovať žiakov na samostatnú prácu i na prácu v skupinke, aby každý z nich získal základ spoločného poznania a zároveň osobnej skúsenosti zo vzájomného ohľadu, uznania a úcty. Organizáciou primárneho vzdelania vytvoríme základ pre nižšie sekundárne vzdelávanie.

 

Budeme sa snažiť o to, aby každý žiak zažil v škole úspech. Nevyhnutné bude včasné podchytenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 

Naše hlavné programové ciele sú nasledovné :

 

-          poskytnúť žiakom bohaté možnosti vedeného skúmania ich najbližšieho kultúrneho a prírodného prostredia tak, aby sa rozvíjala ich predstavivosť, tvorivosť a záujem skúmať svoje okolie,

 

-          umožniť žiakom spoznávať svoje vlastné schopnosti a rozvojové možnosti a osvojiť si základy spôsobilosti učiť sa učiť sa  a poznávať seba samého,

 

-          podporovať kognitívne procesy a spôsobilosti žiakov kriticky a tvorivo myslieť prostredníctvom získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením problémov,

 

-          vyvážene rozvíjať u žiakov spôsobilosti dorozumievať sa a pochopiť sa navzájom, hodnotiť /vyberať a rozhodovať/ a iniciatívne konať aj na základe sebariadenia a sebareflexie,

 

-          podporovať rozvoj intrapersonálnych  a interpersonálnych spôsobilostí, najmä otvorene vstupovať do sociálnych vzťahov, účinne spolupracovať, rozvíjať si sociálnu vnímavosť a citlivosť k spolužiakom, učiteľom, rodičom, ďalším ľuďom obce a k svojmu širšiemu kultúrnemu a prírodnému okoliu,

 

-          viesť žiakov k tolerancii a k akceptovaniu iných ľudí, ich duchovno-kultúrnych hodnôt

 

-          naučiť žiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti, niesť zodpovednosť za svoje zdravie a aktívne ho chrániť a upevňovať.

 

 

-          dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT žiakov našej školy

 

-          postupne budeme zabezpečovať kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na komunikatívnosť a s ohľadom jednotlivých žiakov,

 

-          formovať u žiakov zdravý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu sociálne cítenie a hodnotové orientácie.

 

 

Tieto ciele budeme realizovať v úzkej spolupráci s rodičmi žiakov.

 

 

 

 

 

 

 1. Zameranie školy a stupeň vzdelania

 

 

Školu navštevujú žiaci z Michala nad Žitavou a Kmeťova, niekoľko žiakov je z Mane a tiež z Martinovej. Budovy školy sú postavené v príjemnom parkovom prostredí. Škola poskytuje žiakom stupne vzdelania ISCED 1  a ISCED  2.

 

Aby sme využili prírodné prostredie rozsiahleho areálu školy a blízkeho okolia, rozhodli sme sa posilňovať na škole environmentálnu výchovu. Naviažeme aj na bohaté skúsenosti s realizáciou  projektu  Zdravá škola. Pretože máme aj dochádzajúcich žiakov, neustále budeme posilňovať dopravnú výchovu.

 

Pre žiakov chceme vytvoriť také podmienky aby sa aj oni podieľali na rozhodovacom procese zvoliť si zdravý životný štýl.

 

Chceme byť školou,ktorá bude príťažlivá pre deti aj ich rodičov,ktorá poskytuje svojim žiakom základné vzdelávanie v rámci celoživotného vzdelávania,ktorá pripravuje žiakov pre ďalšie štúdium i pre život v novej otvorenej Európe a zabezpečuje ich osobnostný rast,perspektívnou pre svojich zamestnancov,kde budú učitelia motivovaní k svojmu ďalšiemu profesijnému rastu.

 

Na vytvorenie jadnotného koncepčného zámeru sme uskutočnili SWOT analýzu.

Chceli sme poznať a zaoberať sa slabými a silnými stránkami školy,vedieť,aké máme príležitosti a aké ohrozenie môžeme očakávať.

 

Výsledky SWOT  analýzy

 

Silné stránky

 

Materiálne zabezpečenie :

 

-          vybavenie školy počítačmi , dataprojektormi a interaktívnou tabuľou

-          prístup na internet,možnosť bezdrôtového pripojenie na internet vo všetkých zo vštkých učební školy

-          odborné učebne . učebňa IKT,školská kuchynka,dielńa

-          dobrá úroveň vybavenia školy audiovizuálnou technikou,učitelia majú k dispozícii s  kvalitné prenosné magnetofóny s CD a zvukové nahrávky k učebniciam

-          dobre vybavená telocvičńa so soc.zariadením

-          učebňa v prírode

 

   Pedagogický proces :

 

-          starostlivosť o nadaných žiakov

      -     starostlivosť o žiakov so špec.vých. – vzdelávacími potrebami

-          využívanie inovačných a tvorivých metód a foriem výučby

-          ochota učiteľov ku zmenám,k možnostiam vzdelávať sa a zúčastňovať sa odborno – metodických seminárov

-          kvalitne fungujúca tímová práca učiteľov,vzájomná spolupráca a výmena skúseností na zasadnutiach MZ a PK

-          veľmi dobrá spolupráca s materskými školami

 

    Ostatné faktory :

 

-          poloha školy

-          poskytovanie služieb pre žiakov a rodičov / vzdelávacie kurzy,výlety.../

-          bohatá mimoškolská činnosť

-          dobrá spolupráca s OÚ

-          využívanie mulifukkčného ihriska

-          možnosť stravovať sa v ŠJ

 

Slabé stránky :

 

       Materiálne vybavenie

 

-          40 ročná budova na dnešné pomery nie vhodne riešená

-          chýba moderné vybavenie tried a šatní  vhodným nábytkom

-          chýba ekonomické riešenie vykurovania telocvične

 

       Pedagogický proces :

 

-          neodbornosť vo vyučovaní výchovných predmetov

-          nemožnosť ponúknuť žiakom výber z 2 cudzích jazykov

-          nezriadený ŠKD

 

       Ostatné faktory :

 

-          nepriaznivý demografický vývoj

-          neprispôsobiví rómski žiaci

-          stúpajúci počet  žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia

 

 

K dosiahnutiu stanovených cieľov bude potrebné zrealizovať :

-          rekonštrukciu  športového areálu školy /ihrisko a bežeckú dráhu/,

-          obnoviť školskú záhradu,

-          spríjemniť vonkajší areál školy / lavičky, relaxačnú zónu v exteriéry školy/,

-          zrekonštruovať šatne,

-          samostatné vykurovanie v telocvični.

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 1. Profil absolventa

 

 

             Profil absolventa primárneho stupňa

ISCED 1

 

    Absolvent  programu primárneho vzdelania  má osvojené (aj vlastným podielom) základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti.  Nadobudol  základy pre osvojenie účinných techník (celoživotného) učenia sa a pre rozvíjanie spôsobilostí.        Získal predpoklady pre to, aby si vážil sám seba, i druhých ľudí, aby bol dokázal ústretovo komunikovať a spolupracovať. Má osvojené základy používania materinského, štátneho a cudzieho jazyka. Úroveň rozvinutosti kľúčových kompetencií tvorí bázu pre ďalší rozvoj v následných stupňov vzdelávania.

    Absolvent primárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové kompetencie (spôsobilosti):

 

1.sociálne komunikačné kompetencie  (spôsobilosti)

 

-          vyjadruje sa súvisle a výstižne písomnou aj ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania,

-          dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť svoj názor,

-          uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu,

-          rozumie rôznym typom doteraz používaných  textov a bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne  adekvátne reagovať,

-          na základnej úrovni využíva technické prostriedky  medzi osobnej komunikácie,

-          chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti,

-          v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť  hovorenému textu, uplatniť sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných životných situácií,

     

        

2. kompetencia  (spôsobilosť) v oblasti matematického a prírodovedného myslenia

 

       -   používa základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v  

           každodenných situáciách a je schopný (na rôznych úrovniach) používať matematické

           modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely)

-            je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré smerujú k systematizácii poznatkov,

 

 

   3. kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných 

  technológií

 

-       vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa,

-       ovláda základy potrebných počítačových aplikácií,

-       dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií,

-       dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete,

-       vie používať rôzne vyučovacie programy,

-       získal základy algoritmického myslenia,

-       chápe, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,

      -     vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT.

 

      4. kompetencia (spôsobilosť)  učiť sa učiť sa

 

-          má osvojené základy schopnosti sebareflexie  pri poznávaní svojich myšlienkových postupov,

-          uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov ,

-          vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných činnostiach,

-          uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok,

 

       5. kompetencia (spôsobilosť)riešiť problémy

 

-          vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí,  adekátne svojej úrovni  navrhuje riešenia podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti,

-          pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie,  skúša viaceré možnosti riešenia problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo nových problémoch,

-          pokúša sa problémy a  konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a spolupracujúcim) spôsobom,

 

 1. osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti)

 

-          má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere,

-          uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti,

-          dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti,

-          uvedomuje si dôležitosť  ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym trávením voľného času

-          dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,

-          uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti,

-          má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine, 

-          dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi pri  spoločnej práci,

-          uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním prispieva k dobrým medziľudským vzťahom,

 

        7. kompetencia (spôsobilosť)  vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi 

              kultúry

 

-          dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,

-          dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na úrovni primárneho vzdelávania),

-          uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,

-          cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a  ľudové tradície,

-          rešpektuje vkus iných ľudí a  primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a vkusový postoj,

-          ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,

-          pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 

-          správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,

 

 

 

 1. Pedagogické stratégie

 

 

V každom prípade sa hlavne zameriame na to , aby metódy a formy práce rozvíjali kľúčové spôsobilosti a boli v súlade so zámermi školy. V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie ,samostatnosť, aktivitu sebahodnotenie.

Digitálnu gramotnosť rozvíjať zavedením predmetu informatická výchova a integrovaním digitálnych kompetencií do výučby všetkých predmetov.

Budeme realizovať prepojenie „ školských „ vedomostí s reálnym,každodenným životom / previazanie obsahu vzdelávania s praxou /.

Projektovým vyučovaním formovať tvorivosť,flexibilitu,schopnosť vyhĺadávať informácie a samostatne prezentovať svoju prácu.

Rozvíjanie pohybových zručností žiakov posilňujeme krúžkovou činnosťou možnosťou využívať multifunčné ihrisko aj poobedňajších hodinách.

 Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími vyučovacími výsledkami, podporou individuálnych schopností. Žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ich rodičom a zamestnancom školy poskytneme odbornú pomoc  v spolupráci s ŠP a PPP.

Na škole sa nám osvedčila práca s dlhodobými i krátkodobými projektmi. V tejto práci chceme pokračovať.

Vytýčené ciele chceme dosiahnuť nielen prostredníctvom vyučovacieho procesu, ale aj rôznymi mimovyučovacími aktivitami . / krúžková činnosť, športové aktivity, účelové kurzy, besedy, výlety, exkurzie, prezentácie, .../

Výučbu budeme podporovať využívaním didaktickej techniky.

Chceme si všímať talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať slaboprospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie.

 

ho do maximálnej  možnej miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva.

 

 

    Pedagogické stratégie ISCED 1

 


       
Plnením obsahu edukačného procesu a jeho cieľov chceme dosiahnuť  rôznymi metódami a formami práce.  Výberom pedagogických stratégií  zvýšime motiváciu žiakov učiť sa priamo v edukačnom procese, ale aj pri domácej príprave na vyučovanie. Chceme zaktivizovať žiakov k zvýšenému záujmu systematicky sa učiť a vzdelávať.

 Pedagógova si v rámci plnenia cieľov svojho vyučovacieho predmetu premyslia   najvhodnejšie pedagogické stratégie a budú ich aktívne využívať pre zefektívnenie vyučovacieho procesu a aktivizáciu žiakov k priamej činnosti na vyučovaní. Zavádzanie inovatívnych prístupov si bude vyžadovať od pedagógov nový, náročnejší a premyslenejší prístup pri príprave na vyučovanie tak, aby naznačili žiakom efektívnejšie, zmysluplné spôsoby učenia sa a získavania informácií z rôznych zdrojov.

 Skupinové vyučovanie patrí medzi  najčastejšie používané pedagogické stratégie na  škole.  Každá skupina plní čiastkové úlohy, ktorých splnenie prezentuje na vyučovacej hodine. 

Vyučujúce na prvom stupni  využívajú zážitkové učenie sa,  spojené s tvorbou  projektov  a ich prezentovanie pred triednym kolektívom.U žiakov tak podporujeme rozvoj komunikačných Metódu kooperatívneho učenia sa  využívajú pedagógovia  pre rozvoj kompetencie riešiť problémy a nadobúdať sociálne a personálne zručnosti.

            Pre  rozvíjanie kognitívnych kompetencií a podpory  pozitívneho vnímania seba samého, viery vo vlastné schopnosti využívame metódu tvorby individuálnych projektov. Touto metódou podporujeme u žiakov samostatnosť a zodpovednosť za plnenie svojich povinností a učenie sa. Splnením úlohy sa posilní sebavedomie a pozitívne vnímanie sa žiaka, čo je veľmi dôležité pre jeho zdravý psychický vývin.

            Všetky uvedené pedagogické stratégie budú aplikované do edukačného procesu tak, aby podporovali v oblasti rozumovej výchovy tvorivé myslenie, samostatnosť, sebahodnotenie a aktivitu žiakov.

             Pri plnení plánov koordinátora drogovej prevencie, výchovného poradcu, environmentálnej výchovy  a aktivít triednych kolektívov, organizujeme rôzne formy získavania vedomostí a zručností: prednášky, besedy s odborníkmi  na rôzne aktuálne problémy mládeže, exkurzie, športové aktivity, tvorbu plagátov na témy drogovej prevencie. Environmentálne aktivity vzdelávacieho procesu na plnenie cieľov a rozvoj kľúčových kompetencií a zodpovednosť za spoluprácu a plnenie úloh v tíme. 

 

 

 

 1. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami

 

 

Naša škola je otvorená všetkým žiakom. Je jednou z mnohých,kde sa vzdelávajú aj žiaci so špeciálnymi potrebami ,t.j.žiaci :

 

a / so zdravotným znevýhodnením

b / so sociálne znevýhodneného prostredia

 

Škola im vytvára vhodné prostredie na vzdelávanie ,zabezpečuje odbornú a profesionálnu pomoc.Pracujú tu skúsení  a fundovaní pedagógovia a výchovný poradca.

 

a / žiaci so zdravotným znevýhodnením

Vzdelávajú sa tu deti so špecifickými poruchami učenia: dyslexia,dysgrafia,dysortografia,dyskalkúlia .Škola im vytvára podmienky pre ich napredovanie v hlavných predmetoch – slovenský jazyk,matematika.Pomoc žiakom žiakom so ŠVVP je koordinovaná cez ŠpPP .Žiaci majú vypracovaný individuálny  výchovno - vzdelávací plán.

.

Individuálny výchovno – vzdelávací program

 

Je to  program,ktorý sa vypracováva každému integrovanému žiakovi.

Obsahuje :

-          údaje o žiakovi

-          úpravu učebných osnov

-          úpravu učebných plánov

-          materiálne zabezpečenie

       -   odporúčania a úľavy,výber vhodných foriem a metód vyyučujúcim,aby umožnil plné                                                       

      individuálne rozvíjanie schopností žiakov.

 

IVVP vypracováva triedny učiteľ v spolupráci  s výchovným        poradcom.Aktualizuje sa každý školský rok

 

Hodnotenie žiaka so ŠPU.

 

ŠPU zahŕňa aj špecifiká pri hodnotení,ktoré sa musia dodržiavať:

-          pri hodnotení vyučujúci zohĺadňuje individualitu žiaka

-          žiak sa porovnáva len sám so sebou

-          hodnotenie je podĺa  Metodických pokynov na hodnotenie a a klasifikáciu žiakov v základných a stredných školách schválených MŠ SR dńa  31.08.2004 s platnosťou od 02.09.2004.

 

      Monitor

    

       Prebieha  s ohĺadom na ŠPU žiaka podľa odporúčaní zo záverov špeciálno-  ped.

       vyšetrenia.

 

      b / Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia

                          

          Sú to žiaci,ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi.Dostávajú príspevok na obed a 2 x

          ročne učebné pomôcky.

          Škola spolupracuje s OÚ v Michale nad Žitavou.

 

 

Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami

 

 

 

       Škola je otvorená žiakom so zdravotným postihnutím, zdravotným znevýhodnením, sociálnym znevýhodnením, žiakom talentovaným i mimoriadne nadaným. Školský psychológ v spolupráci s triednym učiteľom zisťuje vzdelávacie potreby žiakov, v spolupráci s poradenským zariadením zaisťuje odbornú diagnostiku. Na jej základe sú konzultované, plánované a využívané vhodné metódy a organizačné postupy vyučovania. Žiaci vyžadujúci špeciálne potreby sú integrovaní v bežnej triede.

       Na základe odborného posudku poradenského zariadenia školský psychológ, triedny učiteľ a ďalší pedagogickí pracovníci vytvárajú a realizujú individuálny vzdelávací program /IVP/ v zmysle platnej legislatívy. Jeho štruktúra vychádza z platnej úpravy, je doplnená dohodou o spolupráci s rodičmi. V prípade potreby je žiak oslobodený od dochádzania do školy; takémuto žiakovi poskytujeme vzdelávanie v domácom prostredí.

 

a)      Žiaci so zdravotným znevýhodnením

 

spolupráca s odborným lekárom

spolupráca so zariadením výchovného poradenstva a prevencie

zabezpečenie odbornej starostlivosti /logopéda, servis špeciálneho pedagóga, psychológa, výchovného poradcu, .../

úprava triedy podľa potreby

 

b)     Žiaci so sociálne znevýhodneného prostredia

 

motivovať k učeniu sa

zabezpečovať základné učebné pomôcky

poskytovať záujmovú činnosť na podporu sociálnych vzťahov, rozvoj zručností a spôsobilostí

      spolupracovať so školským psychológom

v rámci možností spolupracovať s rodičmi

  

c)      Žiaci s nadaním

 

      rozvíjať talent a individuálne schopnosti

umožniť realizovať sa v športových, estetických, prírodovedných a iných súťažiach

usporiadať priestory podľa potreby pre realizáciu nadaných žiakov

využívať individuálne i skupinové metódy práce zamerané na rozvoj špecifických zručností a spôsobilostí

spolupracovať s poradenskými zariadeniami

spolupracovať s rodičmi

 

 

 

 1. Začlenenie prierezových tém

 

Prierezové témy

 

Osobnostný a sociálny rozvoj

Environmentálna výchova

Mediálna výchova

Multikultúrna výchova

Dopravná výchova

Ochrana života a zdravia

Tvorba projektov a prezentácií

 

 

Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a uvedené sú v učebných osnovách jednotlivých predmetov.

V 1. ročníku budeme vyučovať dopravnú výchovu aj prostredníctvom týždňového kurzu.

V 5. ročníku  sme zaviedli dopravnú výchovu ako samostatný voliteľný predmet.

ENV v 5.ročníku posilníme týždňovým kurzom a v 1. ročníku pridaním 1 hodiny  prírodovedy.

 

 

 

Prierezové témy

Medzipredmetové vzťahy sa rozvíjajú a budujú formou projektov, vyučovania v blokoch a prostredníctvom prierezových tém, ku ktorým patrí:

Osobný a sociálny rozvoj

 • rozvíjať sociálnu komunikáciu
 • rozvíjať schopnosť  hodnotiť problém z rôznych uhlov pohľadu
 • viesť ku kritickému mysleniu a využívaniu logického myslenia
 • rozvíjať schopnosť  hodnotiť, viesť ku kritickému mysleniu a využívaniu logického myslenia
 • naučiť uplatňovať svoje práva a rešpektovať názory a práva ostatných
 • rozvíjať sebareguláciu, organizačné schopnosti, sociálnu komunikáciu
 • rozvíjať sociálne zručnosti pre život, zmysel angažovania sa

 

Mediálna výchova

 • formovať schopnosť kriticky posudzovať médiá, mediálny obraz a ich vplyv na verejnú mienku - vytvoriť si vlastný názor na médiá
 • motivovať žiakov sledovať aktuálne dianie doma a vo svete a dokázať k nemu zaujať stanovisko
 • schopnosť kriticky posudzovať pozitívne ako aj negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť

Multikultúrna výchova

 • dotýka sa medziľudských vzťahov v škole, vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi navzájom, medzi školou a rodinou. Jej cieľom je dosiahnuť rovnoprávny prístup ku všetkým žiakom pochádzajúcim z rôzneho sociálneho a kultúrneho prostredia
 • rozvíjať prosociálne aspekty multikulturality
 • rozvíjať toleranciu k ľuďom s odlišnými postojmi, názormi, životnými hodnotami
 • poukázať na základné problémy sociokultúrnych rozdielov
 • uplatňovanie svojich práv s rešpektovaním práva druhých
 • rozvíjať ľudské vzťahy, zásady ľudského spolužitia /interkultúrne kontakty/
 • rozpoznávanie  prejavov rasovej neznášanlivosti a  prevencia vzniku xenofóbie

 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti

·         získať rôzne typy informácií, zhromažďovať, triediť a selektovať ich

·         prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológií

·         žiak vie využiť nástroje IKT

 

Osobnostný a sociálny rozvoj - jej cieľom je rozvíjať:

 • ľudský potenciál žiakov, sebareflexiu, sebaúctu, sebadôveru,
 • poskytovať žiakom základy na plnohodnotný a zodpovedný život,
 • učiť žiakov uplatňovať svoje práva ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných,
 • pestovať kvalitné medziľudské vzťahy,
 • rozvíjať sociálne zručnosti potrebné pre život, podporovať prevenciu sociálno-patolo-gických javov v škole – šikanovanie, agresivita, užívanie návykových látok.

 

Environmentálna výchova – jej cieľom je:

 • analýza vzťahov medzi človekom a životným prostredím,
 • poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu,
 • pochopiť súvislosť medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpo-vednosť vo vzťahu k prostrediu,
 • rozvíjať spoluprácu pri ochrane a tvorbe životného prostredia na miestnej regionálnej a medzinárodnej úrovni.

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra – jej cieľom je:

 • vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu,
 • prírody, staviteľstva, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich

            predkov

 • využívanie historických regionálnych ukážok: Môj rodný kraj – kraj kde žijem škola a jej okolie – moja trieda, obec,
 • poznávať kultúrnu rozmanitosť,
 • využívať danosti regiónu,
 • spoznávať tradičné ľudové remeslá, jedlá, zbierky ľudovej hudobnej a literárnej kultúry.

Dopravná výchova - jej cieľom je:

 • 2 x ročne uskutočňovať kurz dopravnej výchovy v reformných ročníkoch v mesiacoch

     október a jún,

 • pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke,
 • pochopiť funkcie dopravy,
 • formovať mravné vedomie a správanie v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti pri

            chôdzi a jazde v cestnej premávke,

 • osvojiť si zásady bezpečného správania v cestnej premávke podľa všeobecne záväz-ných  právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci (spolujazdec)
 • pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu.
 • zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli

Ochrana života a zdravia – jej cieľom je:

 • 2 x ročne uskutočniť teoretickú prípravu žiakov OŽZ a ÚC OŽZ v teréne v mesiacoch

           september a jún,

 • pripraviť jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza,
 • naučiť jednotlivca zvládnuť situácie, ktoré vznikli v dôsledku priemyselných

a ekologických havárií, dopravných nehôd, živelných pohrôm, prírodných katastrof,

 • formovať vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života a tiež zdravia a života

            iných ľudí,

 • zvládať situácie, ktoré vznikli pôsobením cudzej moci, terorizmu voči občanom nášho

            štátu,

 • formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaž náročných životných situácií.

 

 

 

Začlenenie prierezových tém ISCED 1

 • Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa  obsahu a uvedené sú  v učebných osnovách jednotlivých predmetov.
 •  

Environmentálna výchova                              -           ENV

Mediálna výchova                                           -           MV

Multikultúrna výchova                                    -           MKV

Ochrana života a zdravia                                -           OŽZ

Osobnostný a sociálny rozvoj                         -           OSR

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti        -           TP

 

Projektové dni a prierezové témy ISCED 1

I. ročník:

 • Moja rodina – mediálna výchova, osobný a sociálny rozvoj, multikultúrna výchova 

             Zdravá výživa – osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova

II. ročník:

 • Bezpečne do školy – dopravná výchova, environmentálna výchova, OŽ a Z, regionálna výchova

            Naša obec – multikultúrna výchova, regionálna výchova, environmentálna výchova,                             

osobnostný a sociálny rozvoj                 

III. ročník:

 • Krásy našej vlasti – environmentálna výchova, mediálna výchova, multikultúrna výchova (celoročný projekt)

            Moja obec, moje okolie – multikultúrna,regionálna výchova

 

I.                   Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

 

 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na tri oblasti:

 

 1. Hodnotenie žiakov
 2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov
 3. Hodnotenie školy

 

 

 

 1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov

 

 

Cieľom je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky.

Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.

Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon.

Pedagogická rada každoročne rozhodne o klasifikácii výchovných predmetov.

 

Hodnotenie vzdelávacích výsledkov a práce žiakov ISCED 1
          

 

    Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.

    Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov vychádzame z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu -/ Metodické pokyny č.7/2009-R z 28. apríla  2009 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základnej školy/.


    Okrem sumatívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie formatívneho hodnotenia výsledkov žiakov formou hodnotiaceho portfólia. 

    Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných.

    Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj žiaka.

    Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon.

    Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.                       

Hodnotíme:                                                                                                                                                                              

·         ústne odpovede

·         písomné práce

·         projekty a prezentácie k učebným témam                                                                                      

                                                                              
   
Hodnotenie žiaka vykonávame kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia. V 1. roč. sú hodnotení  slovne.

 

Klasifikáciou hodnotíme týmito stupňami:

 

  1- výborný                                                                               

        2- chválitebný

        3- dobrý

        4- dostatočný

        5- nedostatočný

 

 

Slovne hodnotíme týmito stupňami:

 

        dosiahol veľmi dobré výsledky

        dosiahol dobré výsledky

        dosiahol uspokojivé výsledky

        dosiahol neuspokojivé výsledky

 

 

Správanie hodnotíme týmito stupňami:

 

          veľmi dobré

          uspokojivé

          menej uspokojivé

          neuspokojivé                                                

                                                                         

 

Hodnotenie písomných prác                        Diktáty  -  stupnica     známka

                                                                                      

100 - 90%

1

  89 – 75 %

2

74 – 50 %

3

49 – 25 %

4

24 – 0 %

5

                            0- 2 chyby        1

                            3- 4 chyby        2

                            5- 7 chýb          3

                            8- 10 chýb        4

                            11 a viac           5
                                                                                                                           

 

 

 

Počet kontrolných diktátov :  1.    ročník – Výstupný diktát

                                               2.    ročník -  6

                                               3.    ročník -  7

                                         4.    ročník -  7

 

 

 

 

 1. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

 

Kritéria na hodnotenie ped.zamestnancov :

 

-          celkový prístup k žiakom/ komunikácia,spôsob pochvaly,spôsob vých. opatrení,prístup žiakov so ŠVVP,s poruchami správania,k nadaným žiakom /

-          komunikácia v kolektíve,ochota spolupracovať,spoločne riešiť problémy, ale podať aj kritický názor,vedieť prijímať kritiku

-          spôsob komunikácie s rodičmi,ochota spolupracovať,vysvetliť problémy,vedenie schôdzok RZ

-          práca na hodine – celková pripravenosť,dodržiavanie ped.zásad,individuálny prístup,odborná pripravenosť,objektívne hodnotenie žiakov

-          ochota vzdelávať sa v odbore,ale i v IKT,orientácia v ped. dokumentoch

-          pomoc pri prezentácii školy na verejnosti

-          dodržiavanie termínov odovzdávania písomností,dôslednosť vo vedení agendy

-          práca s triednym kolektívom

-           

Pri hodnotení zamestnancov budeme vychádzať z nasledovných kritérií:

-          pozorovanie  / hospitácie/

-          rozhovor

-          výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje / prospech, žiacke súťaže, didaktické testy, .../

-          sledovanie pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa

-          prezentácie školy na verejnosti

-          hodnotenia pedagogických zamestnancov manažmentom školy

-          hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.

-          vzájomného hodnotenia učiteľov

-          hodnotenia učiteľov rodičmi a žiakmi

 

 

 

 

 

 

 1. Hodnotenie školy

 

 

                                      AUTOEVALVAČNÝ PLÁN ŠKOLY

 

Autoevalvácia – vnútorné hodnotenie školy napomáha k skvalitneniu a zefektívneniu

vzdelávania a výchovy v škole

Autoevalvácia zahŕňa :

 

-          širší pohĺad v hlavných oblastiach  / kurikulum,výsledky,učenie   a vyučovanie,podpora žiakov,zdroje,riadenie,vedenie a zabezpečovanie kvality /

-          bližší pohľad v špecifických oblastiach,ktoré považujeme za úspešné alebo potrebné

-           

Cieľom hodnotenia je, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú požiadavky na ne kladené. A preto, aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v ŠVP.

Dôraz je kladený na dve veci:

-          konštatovanie úrovne stavu

-          zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú

 

 

Pravidelne budeme monitorovať:

-          podmienky na vzdelanie

-          spokojnosť s vedením školy a učiteľmi

-          prostredie – klíma školy

-          priebeh vzdelávania – metódy a formy vzdelávania

-          výsledky vzdelávania

-          riadenie školy

 

 

Kritériom pre nás je spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov  a kvalita výsledkov.

 

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú :

-          dotazníky pre žiakov, rodičov a učiteľov

-          analýza úspešnosti žiakov na súťažiach a olympiádach

 

 

Rodičia a širšia verejnosť má možnosť získať informácie o škole prostredníctvom      www stránky  alebo priamym kontaktom so školou vo vyučovacom i mimovyučovacom čase.

 

 

 

OBLASŤ                         CIELE                    KRITÉRIA                  NÁSTROJE                ČASOVÝ

AUTOEVALVÁCIE                                                                                                              HARMONOGRAM

 

 

Podmienky                   Udržiavať a                Bezpečnostné a             Analýza                    raz za rok – RZ RŠ

k vzdelávaniu               modernizovať školu   hygienické predpisy.    požiadaviek na

                              a vybavenie učební                                          na vybavenie a

                                                                                                       modernizáciu

                                                                                                              budovy

 

 

Priebeh vzdelávania   Pripraviť kvalitne         Umiestnenie                  Hospitačná                 V priebehu roka RZ

                            žiakov na SŠ i pre         žiakov na SŠ                  činnosť,vzájomné       a RŠ

                            život .                            Úspechy žiakov             hospitácie

                            Používať nové               v olympiádach.              Sebahodnotenie          raz za rok jún

                            metódy výuky.               Efektívna                       učiteĺov                      zást.školy

                            Stanoviť kritéria             projektová                     hodnotenie                          

                            hodnotenia a využívať    práca                             zást.školy

                            sebahodnotenie žiakov

 

 

Spolupráca s rodičmi  Podporovať žiakov       Počet realizovaných       Doklady o umiestnení  raz za rok – PK

Vplyv vzájomných      pri aktivitách,               projektov a aktivít,         v súťažiach,                  na konci RŠ

vzťahov žiakov            súťažiach,projektoch   účasť a umiestnenie        zoznamy projektov

rodičov a školy            Zlepšovať                     v súťažiach                     Rozbor zápisov

                                     spoluprácu s rodičmi    Účasť rodičov na           z  RZ                          Štvrťročne – RŠ

                                     a ďalšími inštitúciami   na tr.schôdzach             prezenácia na

                                     Prezentácia školy          a aktivitách školy          webe,násternkách       Pravidelne

 

 

Výsledky                     Úspešné absolvovanie   Kvalita výsledkov,         Klasifikácia-               2x za rok TU

vzdelávania                 školy,zvládnutie            pripravenosť na živ.       štatistiky

                                    výstupu ŠVP                 situácie,                          Umiestnenie               1x za rok VP

                                    Umiestnenie na             výsledky v štátnych        žiakov na SŠ

                                    SŠ a v štátnych             meraniach

                                    meraniach

 

 

 

Úroveň výsledkov       Dodržiavnie                 Kladný alebo                     Rozbor výročnej           raz ročne –

práce školy                  stanoveného plánu       vyrovnaný                         správy                          RŠ

vzhľadom                    práce pre daný             výsledok

k podmienkam            školský rok.                 hospodárenia

vzdelávania a              Dodržiavanie                                                          Rozbor správ               raz ročne -                     

ekonomickým             rozpočtu školy                                                        o hospodárení              RŠ

zdrojom                      a plnenie investičných

                                   zámerov

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Učebný    plán     ISCED  I Učebný    plán     ISCED  I

 

 

 

 

Vzdelávacia

oblasť

 

 

predmet

   Ročník a počet hodín

      1.

    2.

    3.

    4.

 Spolu

št.p.

šk.p.

št.p.

šk.p.

št.p.

šk.p.

št.p.

šk.p.

 

Jazyk a komunikácia

Slov. jazyk a komunikácia

  8

  1 

  6

  2

  6

  2

  6

2

33

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvý cudzí jazyk - ANJ

  -

  -

  -

  -

  3

  -

  3

 

6

Príroda a spoločnosť

Prírodoveda

 

0,5

1,5

  1

 -

  1

  -

  1

 

5

 

Vlastiveda

  -

  -

  1

  -

  1

  -

  1

 

3

Človek a hodnoty

Etická vých./

Nábož. Vých.

0,5

0,5

1

  -

 1

  -

  1

 -

4

Matematika a práca

s informáciami

Matematika

 

  4

  -

  4

  1

  3

  1

  3

2

18

Informatická

výchova

  -

  -

  1

  -

  1

  -

  1

-

3

Človek a svet práce

Pracovné

vyučovanie

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  1

  -

1

Umenie a kultúra

Výtvarná

výchova

 

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

-

7

Hudobná

výchova

  1

  -

  1

  -

  1

  -

  1

  -

  4

Zdravie a pohyb

Telesná

výchova

  2

  1

  2

  1

  2

  1

  2

  1

  12

Štátny vzd. program

 

17

 

18

 

20

 

21

 

  76

Školský vzd. program

 

 

5

 

5

 

5

 

5

  20

Spolu

 

    22

     23

     25

     26

  96

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2019 Základná škola s Materskou školou Michal nad Žitavou Rights Reserved.