Späť na začiatok

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Máte doma školáka ? Tak na toto sa pripravte : Skoré vstávanie , príprava desiaty , vodenie do krúžkov, domáce úlohy, učenie.

Michal nad Žitavou

Základná škola s Materskou školou

Základná škola s materskou školou 276,

94161 Michal nad Žitavou 276, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., mobil: 0911 607 222

Čo ponúka žiakom:

Ø  Je školou rodinného typu obklopená krásnou prírodou susediaca s materskou školou, v ktorej pracuje malý kolektív zanietených pedagógov,

Ø  Má moderný Školský vzdelávací program s názvom Sme tvorcami budúcnosti s láskou k prírode v srdci,

Ø  Ponúka stravovanie v školskej jedálni, ktorá zabezpečuje aj školské ovocie,

Ø  Ponúka mliečny program,

Ø  Má zriadený obľúbený školský klub detí s pestrou náplňou práce v poobedňajších  hodinách,

Ø  Pravidelne zabezpečuje plavecký výcvik pre 1. stupeň a lyžiarsky výcvik žiakov 2. stupňa,

Ø  Pre žiakov 3. a 4. ročníka organizuje školu v prírode,

Ø  Kvalifikovane vyučuje anglický a ruský jazyk,

Ø  Má vlastnú žiacku knižnicu a spolupracuje s obecnými knižnicami,

Ø  Poskytuje výuku a individuálny prístup žiakom so špeciálnymi výchovno– vzdelávacími potrebami; v niektorých triedach pomáhajú žiakom asistenti učiteľa,

Ø  Ponúka bohatú krúžkovú činnosť v čase po vyučovaní v krúžkoch Vševedko, Čítajko, Školský časopis a rozhlas, Folklórny krúžok, Filmový klub, Matematický krúžok, Krúžok jogy, Zvedavko, Malý zdravotník, Športový krúžok pre 1. stupeň a Športový krúžok pre 2. stupeň – oba zamerané najmä na futbal pod vedením zanieteného mladého trénera; ponúka doučovanie žiakov 9. ročníka pred Testovaním 9 a prijímacími pohovormi,

Ø  Zapája sa do zberov: zber papiera,  tetrapakových obalov, malých bateriek, malých elektrospotrebičov, vrchnáčikov od PET fliaš na dobročinné účely...

Ø  V žiackej školskej rade ponúka žiakom možnosť navrhnúť a uplatniť kreatívne návrhy a nápady detí pod dozorom flexibilnej mladej pedagogickej pracovníčky (súťaže, kvízy, hry, oslava Mikuláša, Barboriek, pripomenutie Dňa učiteľov...)

Ø  Je zapojená do rôznych projektov, napríklad do projektov zameraných na environmentálnu a ekologickú výchovu, protidrogovú prevenciu, regionálnu výchovu, Zdravá škola, Národný akčný plán v prevencii obezity...

Ø  V rámci prehĺbenia environmentálneho cítenia detí a žiakov plánuje pravidelne zabezpečiť učebné pomôcky umožňujúce pozorovanie metamorfózy (premeny) húsenice na motýľa,                               

Ø  Disponuje moderne vybavenou počítačovou  učebňou s novým nábytkom, štyrmi interaktívnymi tabuľami, dataprojektormi v každej triede a kvalitne vybavenou telocvičňou,

Ø  V každej triede skvalitňuje výuku dataprojektor,                                                          

Ø  Má multifunkčné ihrisko s umelou trávou,                              

Ø  Má šatňu  i  triedy zariadené novým nábytkom,                                                             

Ø  Má v budove školy nové hygienické zariadenia,

Ø  Organizuje pravidelné aktivity pre žiakov a rodičov: školské exkurzie na jeseň (pravidelne organizovanú exkurziu do AE Mochovce), školské výlety za blízkymi i vzdialenými historickými pamiatkami a krásami prírody na jar alebo v lete, besedy, prednášky (okrem iného i v spolupráci s OZ M.HELLA, sférické kino, historický šerm,...), výchovné koncerty, návštevy divadelných predstavení, karneval, vianočnú akadémiu, vystúpenie ku Dňu matiek, príležitostné nočné programy, súťaže...

Ø  Zabezpečuje besedy s policajtmi, hasičmi, osobnosťami spoločenského života (spisovateľmi)...

Ø  Pravidelne organizuje Dni otvorených dverí pre rodičov a verejnosť,

Ø  Zabezpečuje tvorivé dielne s možnosťou využitia kreatívnych nápadov detí, žiakov, rodičov, starých rodičov a propagácie ľudových remesiel,

Ø  Spolupracuje s obcou pri jarnom zdobení vŕby, pri oslavách oslobodenia obce, počas stavania mája, Dňa Michalčanov...

Ø  Spolupracuje s bohatou paletou nových sponzorov, rodičov a priateľov školy, ktorí podporujú jej činnosť darmi alebo aktivitami,

Ø  Pozýva deti z blízkych materských škôl na návštevu základnej školy,

Ø  Škola propaguje svoje aktivity v školskom časopise Krok k úspešnosti, v školskom rozhlase, v obecných rozhlasoch obcí Michal nad Žitavou a Kmeťovo,na svojej www stránke a facebooku, vedie školskú kroniku,

Ø  Vytvára priestor na aktivity k významným obdobiam a dňom v roku – Deň jablka, Deň školských knižníc, Týždeň školských knižníc, Mesiac knihy, Deň detskej knihy, Deň poézie, Deň bábkarstva, Deň spisovného jazyka, Mesiac ochrany prírody, Deň seniorov, Deň vody, Deň mlieka, Deň Zeme...

Ø  Vytvára priestor na prezentovanie získaných vedomostí na rôznych úrovniach vedomostných súťaží a olympiád,

Ø  Pravidelne zabezpečuje tanečnú školukončiacu venčekom pre mládež,

Ø  Vytvára priestor pre aktivity regionálneho charakteru s cieľom udržiavať a oživovať tradície ľudu,

Ø  Niekoľkokrát do roka odmeňuje usilovnosť, snahu a ochotu žiakov vyvinúť úsilie navyše vo vedomostných súťažiach, olympiádach, pri prednese poézie a prózy, v zberoch komodít.  

 

Čo ponúka rodičom a zákonným zástupcom:

Ø  Členstvo v rade školy, v rade rodičovských združení,

Ø  Individuálny prístup a individuálne konzultácie počas triednych schôdzok rodičovského združenia,

Ø  Možnosť navrhnúť a uskutočňovať aktivity s cieľom upevňovať spoluprácu školy a rodiny – angažovať sa na spestrení života školy v mimovyučovacom čase.

 

Čo plánuje naša škola do budúcnosti:

Ø  Zabezpečiť logopedickú starostlivosť v priestoroch školy,                               

Ø  Zabezpečiť krúžok gymnastiky,

Ø  Vyčleniť vlastné priestory pre školský klub detí,

Ø  Rozšíriť krúžkovú činnosť o atraktívne a žiadané činnosti,                              

Ø  Flexibilne prispôsobovať čas strávený v školskom klube detí,                    

Ø  Skvalitniť pieskové doskočisko, znovuvybudovať bežeckú dráhu,

Ø  Renováciu telocvične, spŕch a hygienických zariadení pri telocvični zo zdrojov získaných z projektov,

Ø  Zaujímať sa o osudy bývalých žiakov našej školy a uverejňovať ich životné príbehy v priestoroch školy, na www stránke a facebooku školy,

Ø  Prehĺbenie záujmu žiakov školy a detí materskej školy o región a jeho tradície s podporou získaného projektu,

Ø  Spoluprácu s inštitúciami poskytujúcimi podporu umožňujúcu skvalitňovanie chodu školy počas vyučovania a v čase po vyučovaní.

 

Starosta obce Ing. Peter Porubský ponúka možnosť preplatenia cestovných nákladov tým žiakom, ktorí budú prihlásení do našej školy po termíne 1.7.2018 a budú dochádzať z obcí mimo školského obvodu obce Michal nad Žitavou (teda z Malej Mane, Lúčnice nad Žitavou, Martinovej...)

 

Nový Erb školy:

Nový erb školy vznikol na základe návrhu žiačky 7. ročníka S. Z. Súťaž o erb školy (o logo) vyhlásila Žiacka školská rada pri ZŠ s MŠ Michal nad Žitavou v školskom roku 2017/2018. Ako každý správny erb, aj náš obsahuje viacero symbolických prvkov:

Ø pero je symbolom vzdelávania a vzdelanosti,

Ø ceruzka - znak kreativity a tvorivých nápadov,

Ø modrá farba nápisu symbolizuje vodu,

Ø vlny rieku Žitava,

Ø kvetinový ornament je z michalského pánskeho kroja.

Farby sú pestré a hravé.

                                                                                  Mgr. Lívia Bernadičová

                                                                                           riaditeľka školy

 

 

 

Copyright © 2019 Základná škola s Materskou školou Michal nad Žitavou Rights Reserved.