Späť na začiatok

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Máte doma školáka ? Tak na toto sa pripravte : Skoré vstávanie , príprava desiaty , vodenie do krúžkov, domáce úlohy, učenie.

Michal nad Žitavou

Základná škola s Materskou školou

 Prvá škola bola vybudovaná v roku 1737. Dochádzka do školy nebola v tom čase ešte povinná, a tak pre potreby vyučovania stačila jedna izbietka. Ďalšiu budovu dala postaviť obec v roku 1900. Správu nad školou prevzala cirkev. V šesťdesiatych rokoch 20. storočia navštevovali žiaci už novú školu, ku ktorej pribudla telocvičňa a jedáleň s modernou kuchyňou. Školu navštevovalo vtedy 230 žiakov. V dôsledku nepriaznivého demografického vývoja klesá počet narodených detí, čo sa prejavuje znižovaním počtu žiakov v triedach.

V súčasnosti navštevujú školu žiaci z obcí Michal nad Žitavou a Kmeťovo. Niekoľko žiakov dochádza z Mane a z Martinovej. V roku 2002 získala naša škola právnu subjektivitu. Následne po tom bola zlúčená s materskou školou, ktorá sa nachádza v areáli školy. Základná škola s materskou školou prešla do pôsobnosti zriaďovateľa – Obecného úradu Michal nad Žitavou.
     Výchovno-vyučovací proces zabezpečujú pedagógovia, ktorí  si uvedomujú silnú konkurenciu  okolitých škôl a ich „boj“ o každého žiaka, a preto sa snažia vytvoriť pre žiakov vynikajúce podmienky pre vyučovací proces. Využívajú netradičné metódy a formy práce, organizujú rôzne mimovyučovacie a mimoškolské aktivity. Škola sa zapája do projektov a programov, ktoré pomôžu vytvoriť pre mladú generáciu výborné podmienky charakteristické pre našu školu v Požitavskom regióne.
     Úlohou školy je zabezpečiť kvalitný výchovno-vyučovací proces pre všetkých žiakov. Vyučovanie humanitných, prírodovedných a výchovných predmetov prebieha podľa požiadaviek učebných osnov a štandardov jednotlivých ročníkov.
     Aktívne využívanie voľného času zabezpečujú krúžky, do ktorých sa deti prihlasujú podľa svojich záujmov. Pre žiakov je najpríťažlivejšia počítačová učebňa, v ktorej prebieha vyučovanie dopoludnia a záujmová činnosť popoludní. Ďalšie krúžky sa zameriavajú na športovú, prírodovednú, jazykovednú, tanečnú, výtvarnú a inú činnosť.
     Z cudzích jazykov sa vyučuje anglický a ruský jazyk. Deti navštevujú povinné vyučovanie náboženskej výchovy v alternácii s etickou výchovou. Učitelia sa venujú vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov, ktorých pravidelne pripravujú na súťaže a predmetové olympiády. Deti pod vedením pedagógov účinkujú v hodnotných  kultúrnych programoch  na rôznych podujatiach organizovaných školou alebo obcou. 
     Cieľom pedagógov je zabezpečiť, aby sa pobyt  detí v škole stal pútavým, atraktívnym a príjemným tak v čase vyučovania ako aj v mimovyučovacom čase. S deťmi a mládežou pracujú s entuziazmom, elánom, láskou, radosťou a plní energie.

 

RECYKLOHRY

 

Naša škola je zapojená do projektu s názvom "RECYKLOHRY". Je to školský recyklačný program, ktorý si kladie za cieľ triedenie a recykláciu vyradených elektrozariadení (mobilné telefóny, žehličky ...) a batérií. Organizátorom projektu je spoločnosť ASEKOL SK s.r.o. 

Program RECYKLOHRY umožňuje škole získavať na základe zberu body, s ktorými sú spojené odmeny.

V škole sú umiestnené nádoby na zber veľmi malého elektroodpadu a nádoba na zber použitých battérií. Nachádzajú sa na spodnej chodbe školy spolu s nástenkou zameranou na triedenie odpadu. Každý žiak sa môže zapojiť a prispieť k lepšiemu životnému prostrediu na našej planéte.

 

 

Copyright © 2018 Základná škola s Materskou školou Michal nad Žitavou Rights Reserved.